Vatten- och avloppsarbeten vid Hästängen i Gribbylund

24 januari 2022, kl. 06:54 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 30 september

De befintliga dagvattendammarna vid Hästängen i Gribbylund utökas i storlek och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt. Den befintliga översilningsytan slopas och istället förbättras reningskapaciteten i de båda slingrande dammarna. Även den trekantiga fördammen kommer att utökas i storlek och får en betydligt bättre utjämningskapacitet och möjlighet till sedimentation av sand och grövre partiklar. I samband med att anläggningen görs om kommer även pumpstationen för dagvatten att tas bort i och med att det nya systemet ska fungera genom självfall. Hästängsdammen har varit och kommer att fortsätta vara en viktig del av Rönningesjöns framtid.

Anläggningsarbetena påbörjas i oktober 2021 och kommer att pågå fram till och med sommaren 2022. Kommunens byggledare är Martin Hammenstig på VA-enheten.

Vad är dagvatten

Dagvattendammarna på Hästängen tar emot dagvatten från stora delar av Gribbylund innan det leds vidare ut i Rönningesjön. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från de tätbebyggda samhällenas tak och hårdgjorda markytor. Vattnet som rinner ner i stuprör och rännstensbrunnar för med sig näringsämnen och tungmetaller som sedan leds ut i närliggande sjöar och vattendrag. Föroreningarna kommer främst från trafik, olika verksamheter och trädgårdar. Väl ute i vattenmiljön skapar de problem i form av övergödning och försämrade livsvillkor för vattenlevande organismer.

Hur fungerar en dagvattendamm

Genom att anlägga dagvattendammar skapas en konstgjord sjö som kan ta hand om en stor del av föroreningarna som rinner dit. En betydande del av reningen sker genom sedimentation på dammarnas bottnar. Därefter renas mindre partiklar och lösta ämnen då de silas igenom och tas upp av växtlighet och mikroorganismer i dammarnas grundare våtmarksdelar.

Dagvatten och Rönningesjön

VA-drift och störningar