Vatten- och avloppsarbeten vid Ängsholmsparken i Gribbylund

17 september 2020, kl. 05:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 31 maj

Ängsholmsdammen.jpg

Täby kommun förbättrar dagvattenhanteringen genom att anlägga tre nya dagvattendammar i Ängsholmsparken. Syftet är att ytterligare förbättra vattenkvaliteten i Rönningesjön och samtidigt bygga bort kapacitetsbrister i ledningsnätet.

Dagvattnet (regn- och smältvattnet) som ska renas i dammarna kommer från ett stort avrinningsområde i och omkring Gribbylunds Centrum. Dagvattnet innehåller föroreningar som följer med från vägar, parkeringsplatser, tak, trädgårdar och annan mark inom området. När dagvattnet når dagvattendammarna renas det med hjälp av naturliga processer såsom sedimentation och upptag genom växtlighet och mikroorganismer. Att förbättra reningen av dagvatten från Gribbylund är en högt prioriterad åtgärd i kommunens "Handlingsplan för god ytvattenstatus".

Ängsholmsdammen.pdf (3.01 MB)

Anläggningsarbetet ska vara färdigt i sin helhet under våren 2021. Kvarvarande gräsytor kommer givetvis att återställas och parken kommer därefter återigen att vara öppen för lek och spel. Träd som behöver tas ned kommer att ersättas med nya och blomsterrabatter som tas bort kommer även de att ersättas i mer lämpliga lägen och utföranden i anslutning till dammarna. Dammarna utformas att bli ett vackert inslag i parken och kommer att ha flacka slänter och lågt vattendjup i strandkanterna.

Information om dagvatten i Täby

VA-drift och störningar