Spången vid Hägernäsviken avstängd

27 mars 2023, kl. 13:55 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 03 november

Spången är tillfälligt avstängd på grund av en kompletterande trädfällning.

Senare påbörjas arbetet med att anlägga en dagvattendamm och en våtmark vid Hägernäsviken. 

Anläggningen förväntas rena en betydande del av föroreningarna i dagvattnet och ge en stor avskiljning av fosfor vilket är det viktigaste ämnet att minska för att motverka övergödning.

Projektet består av flera delar. En sedimentationsdamm ska anläggas i den södra delen av området. Omkring dammen anläggs en vall som även sträcker sig vidare norrut längs med strandkanten för att möjliggöra uppdämning av det stora sumpskogsområdet innanför vallen.

Projektet kommer förutom dagvattenreningen även att innebära stora fördelar för den biologiska mångfalden och för det rörliga friluftslivet.

Projektet startar i april och pågår under hela 2023.

Den befintliga spången kommer att vara kvar efter avslutat projekt. Hela eller delar av området kommer dock att stängas av för allmänheten under större delen av projekttiden. Avstängningen gäller såväl spången som grusvägen bredvid järnvägen. När projektet är färdigt kommer man kunna promenera ovanpå vallen som anläggs i strandkanten hela vägen upp till den befintliga dammen i norr.

Vi hoppas att du har förståelse för att området behöver stängas av under byggtiden, och att detta omtyckta rekreationsområde blir ännu mer uppskattat när dammen och våtmarken är färdiga.