Om Slottsparksskolan

Slottsparksskolan strävar efter att ge alla en stimulerande och utvecklande skolmiljö. Alla ska känna sig välkomna. Skolan strävar även efter en levande och social gemenskap som präglas av delaktighet, trygghet, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

Slottsparksskolan erbjuder en strukturerad undervisning som ska möjliggöra för alla att nå sin fulla potential. Det är alla barns rättighet att utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter.

Slottsparksskolan arbetar löpande för att utveckla verksamheten och gemensamma rutiner. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för såväl varje klass som enskild elev.

Alla är delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. Resultat från bland annat olika enkäter, samtal, sammanställningar och prov som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och sammanhang för att användas i nästkommande års planering för skolan. Detta för att på bästa sätt åstadkomma delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till skolans arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Kvalitetsredovisningen med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder utgör sedan grunden för kommande läsårs arbetsplan.

Kvalitetsredovisning grundskola (Nasbyparks re (2).pdf (0,84 MB)
Lokal arbetsplan (0,88 MB)

På Slottparksskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas hela tiden. Alla medarbetare på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov.

Digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential erbjuder Slottsparksskolan god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen är läsplattor en del av dagliga arbetet. I årskurs 1 - 3 disponerar eleverna istället en bärbar dator. Det finns på skolan en god tillgång till digitala läromedel, och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

Eleverna

Eleverna är med och planerar och utvärderar sina kunskaper. En gång per termin har skolan elevledda utvecklingssamtal där eleverna själva håller i samtalet kring sin kunskapsutveckling. Att kunna visa vad man lärt sig och kunna peka på sina egna utvecklingsområden är något som skolan arbetar med från förskoleklass till och med år 3.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Slottsparksskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner. På rasterna erbjuds vuxenledda aktiviteter för alla.

På skolan finns ett elevråd, elevrådet har tillsammans med skolledningen kontinuerliga möten för att diskutera frågor som rör skolan.

För vårdnadshavare finns skolrådet. Ett forum för samråd, information och dialog. På skolrådet deltar föräldrarepresentanter från varje klass, skolledning samt lärar- och fritidsrepresentant.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020.pdf (182,81 KB)

 

Förväntansdokument

Förväntansdokumentet har tillkommit för att skolan vill skapa en så bra och utvecklande miljö som möjligt. Det tydliggör hur skolan ser på olika roller och hur medarbetare tillsammans med våra vårdnadshavare kan hjälpa till att skapa en trygg och god miljö.

Förväntansdokument.pdf (67,9 KB)

Höstterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Studiedag, eleverna lediga

29 oktober

Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Studiedag, eleverna lediga 10 januari
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Studiedag 25 maj
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Lovdag, Sveriges nationaldag 6 juni
Terminens sista dag  9 juni

 

Ledningsorganisation

Slottsparksskolan tillhör Näsbyparksskolans rektorsområde som består av de tre skolorna Näsbyparksskolan 3-9, Slottsparksskolan F-3 och Norskolan F-3.
Rektorsområdet leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer och intendent.
Slottsparksskolan är en tvåparallellig F-3 skola med cirka 200 elever. Arbetet på Slottsparksskolan leds av biträdande rektor, tillsammans med arbetslagsledare från skola och fritidshem.

Elevhälsa

På Slottsparksskolan är elevhälsa ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare har i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande. Elevhälsoteamet arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande. Teamet utgörs av speciallärare/specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska samt biträdande rektor. Elevhälsoteamet har en central roll när det gäller arbetet med att utveckla skolans lärmiljö. Begreppen hälsa och lärande går hand i hand och genomsyrar Slottsparksskolans systematiska kvalitetsarbete.

Arbetslag

Eftersom Slottsparksskolan är en relativt liten skola arbetar skolan i olika spår parallellt under läsåret. Medarbetarna arbetar mycket med samarbete både i och mellan årskurserna för att alla ska lära känna alla. Samarbetet skapar en trygghet och en vi-känsla på skolan.

Samarbetsgrupper:

  • Arbetslag Fritids
  • Arbetslag Lärare
  • Årsarbetslag: Förskoleklasser, årskurs 1, 2 och 3
  • Faddergrupper: Förskoleklass och årskurs 2, 1 och 3

På Slottsparksskolan är målsättningen att alla elever och medarbetare trivs och får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Slottsparksskolan står för kvalitet och trygghet där både tradition och utveckling värdesätts. En kompetent och engagerad medarbetargrupp arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 3.

På Slottsparksskolan samarbetar kollegor kring gemensamma elever och medarbetare deltar aktivt i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Skolan arbetar tillsammans för elevernas bästa och för en bra arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Välj skola

Kontakta Slottsparksskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Allévägen 3-9
183 52 Täby

Skattkammaren (Öppnings- och stängningsavdelning): 08-555 587 90 

Förskoleklass FC och FD: 08-555 587 91 

Åk 1: 08-555 587 92

Åk 2: 08-555 587 93

Åk 3: 08-555 587 94

Ulrika Ingerslev, rektor: 08-555 587 05

Cecilia Klackenberg, biträdande rektor: 08-555 587 02 

Enel Hassinen, fritidssamordnare: 08-555 587 66

Expedition (finns på Näsbyparksskolan): 08-555 587 00

Skolsköterska Monica Odmark-Svensson: 08- 555 596 87

Fler kontaktuppgifter till Slottsparksskolan

Fler kontaktuppgifter

Monica Olmark-Svensson, skolsköterska monica.olmarksvensson@taby.se

Katarina Hiort Jakobsson, skolpsykolog: katarina.hjortjakobsson@taby.se

Anni Woodhouse, skolkurator anni.woodhouse@taby.se

Tatjana Doslo, specialpedagog tatjana.doslo@taby.se

Hitta till Slottsparksskolan
Namn
Slottsparksskolan