Utbyggnadsprojekt Roslags-Näsby
Namn Steg
Planläggning för bostäder, förskola och lokaler på fastigheten Sågtorp 2 m.fl, Roslags-Näsby

Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen. Området prövas nu för möjligheten att uppföra flerbostadshus, studentbostäder samt förskola. Detta bidrar till att stärka platsen som en av entréerna till centrala Täby och ger samtidigt ett tillskott av bostäder i centralt läge i Täby.

Samråd

Sågtorp 3, Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Näsby

Ett bostadshus för cirka 140-150 små lägenheter planeras vid Näsbyvägen söder om Scandic hotell. Byggnaden kommer att bli väl synligt från Norrtäljevägen.

Utbyggnad

Utbyggnad av en ny stadsdel i Roslags-Näsby

Stadsdelen, som är en del av den regionala stadskärnan, ska vara en hållbar stadsdel med särskiljande och nyskapande arkitektur utmärkande för området.

Utbyggnad

Se hur Roslags-Näsby utvecklas

Klicka för att se Roslags-Näsbys utveckling i vår webbkamera över Roslags Näsby

Omväxlande arkitektur, grönska och parker i kollektivtrafiknära läge

Varierad arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås möter besökaren när de nya kvarteren i västra Roslags-Näsby är klara. Bebyggelsen får smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan och det blir lika enkelt som självklart att leva hållbart här. Första spadtag för stadsdelen togs under våren 2019 och de första personerna kan flytta in runt 2021. Totalt ska det byggas cirka 1500 bostäder som flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder och studentbostäder.

Unika byggnader

Täby kommun valde redan i planeringsstadiet att kräva så många arkitekter som möjligt för att få till en stadsdel som blir så personlig som det går. Idag är det 16 arkitekter som ritar byggnader för området. Roslags-Näsby är dessutom det projekt i Sverige som har flesta byggaktörer, 16 stycken, i Sverige efter Vallastaden i Linköping. Är du nyfiken på hur det ser ut där, kan du ta reda på mer i länken nedan.

Vallastaden i Linköping.

Bästa transportläge

Med nyligen moderniserade Roslags Näsby station runt knuten får stadsdelen bästa möjliga kollektivtrafikläge. Stationen är en knutpunkt för Täbys tågtrafik – här går både Kårsta- och Österskärslinjen vilket ger möjlighet till tät trafik. I länken nedan kan du läsa mer om kollektivtrafiken i Täby kommun.

Läs mer om kollektivtrafiken i Täby kommun.

Roslags Näsby station har dubbelspår och är byggd och förberedd för den nya stadsdelen som ligger i direkt anslutning. I samband med moderniseringen av stationen byggdes en ny bro över spåren som sammankopplar den västra sidan med den östra sidan av Roslags-Näsby. 

Roslagsbanetrafiken kommer i framtiden – enligt avtal med Sverigeförhandlingen – åka till T-centralen och passera Odenplan.

Cykeln får också stort utrymme med cykelparkeringar och bra cykelväger med anslutningar inom och i området. Dessutom är första delen av en cykelstrada byggd längs östra sidan av järnvägsspåret. I länken nedan kan du läsa mer om cykelvägarna i Täby kommun. 

Mer att läsa om cykelvägarna i Täby kommun.

I området går flertalet bussar och strax intill vid E 18 ligger nyligen omgjorda Roslags-Näsby trafikplats som gör det lätt för bilister att ta sig ut på motorvägen.

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsfokus

Täby kommun arbetar för att ligga i framkant när det handlar om hållbar stadsutveckling - både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hållbarhetsmålen är höga och för att bli ett föredöme nationellt har Täby kommun tagit fram ett handlingsprogram som guidar arbetet i utbyggnadsområdet. 

Den sociala hållbarheten är framträdande med en stor stadspark, torg och öppna ytor där människor kan mötas. Här bor barnfamiljen granne med studenterna, förskolebarnen har sina lokaler bredvid vårdboendet och kvarteren fylls av öppna ytor. 

Miljöcertifierade bostäder och ekologisk hållbarhet

Alla hus blir miljöcertifierade med lägst miljöbyggnad silver. Bostäderna har avfallskvarnar och avfallet blir biogas. Gröna fasader, innergårdar hjälper dagvattenreningen och den biologiska mångfalden i området. Många av husen har växthus och gemensamma takterrasser – kanske flyttar gymmet och löparbanor upp på taket?

Utveckling av verksamheter och handel

Flera av byggnaderna längs trottoarer, torg och gångstråk har reserverat sina bottenvåningar för olika typer av verksamheter. Utvecklingen av Roslags-Näsby öppnar för olika slags verksamheter, handel och kontor i området.

Se hur framtidens Roslags-Näsby kan bli

Framtidens Roslags-Näsby

Tidplan

Detaljplanen för Roslags-Näsby antogs av kommunfullmäktige den 4 september 2017 och vann laga kraft 21 december 2018. Täby kommun bygger ut vatten och avlopp, gator och parker - ett arbete som pågått sedan i november 2017.

Byggstarten är planerad till hösten 2019, och stadsdelen beräknas vara färdig i sin helhet runt 2026. Läs mer i Roslags-Näsbys detaljplan.

Utbyggnad

I Roslags-Näsby ska 16 olika byggaktörer bygga cirka 1 500 bostäder. Samtidigt bygger Täby kommun ut gator, ledningar, en stadsdelpark och ett torg. Byggstart beräknas till hösten 2019 och hela området planeras vara utbyggt cirka år 2030.

 • Detaljprojektering kommunala anläggningar: klar 2017
 • Detaljprojektering groventreprenad. klar 2016
 • Detaljprojektering finentreprenad: klar höst 2017
 • Utbyggnad kommunala anläggningar: 2017-2030
 • Utbyggnad bostäder: 2019-cirka 2030
 • Första inflyttning planeras till: 2021

I maj 2017 började rivningarna av de byggnader i området som ska ge plats åt nya bostäder. Befintliga byggnader som rivits  är den högre delen av Täbys gamla kommunhus, hyreshuset Blåklinten, stationshusen och två villor som ägs av kommunen. Rivningarna färdigställdes under 2019. 

 • Just nu bygger Täby kommun ut de kommunala anläggningarna. Utbyggnationen utförs i tre olika etapper, en grovplaneringsentreprenad och två finplaneringsentreprenader.
 • Grovplaneringsentreprenaden omfattar schaktarbeten för vatten och avlopp, övriga ledningar och färdigställande av gator för byggtrafik. Grovplaneringsarbetena började i november 2017 och beräknas pågå till tredje kavrtalet 2020.
 • Den första finplaneringsentreprenaden omfattar Järnvägsparken och Stationstorget. Entreprenaden startade under andra kvartalet 2020.
 • Den andra finplaneringsentreprenaden omfattar färdigställande av resterande stadsrum(gator, gång- och cykelvägar, platsbildningar), och samordnas med uppförandet av bostadshusen. 
 • Området byggs i fyra etapper.
 • Den första etappen ligger närmast Roslagsbanan. Här byggs studentbostäder, radhus, och lägenheter i olika storlekar. Den första etappens delar startar mellan 2019 och 2022.
 • Efter det sker utbyggnation av bostäder löpande. Området ska vara utbyggt till cirka 2030.
 • Du kan också se etapperna i kartan nedanför.

Villa Nest/ Bo Trygg (2E och 2A)

Spont och schakt och sprängarbeten beräknas pågå fram till vecka 30 för 2A och 2E. Vecka 31 börjar stomarbetena för 2E. Stomarbetena för 2A påbörjas preliminärt i november 2021.

Stadsbyggen (2F)

Tillträder preliminärt under hösten 2021. Spontarbeten kommer preliminärt att påbörjas under november månad.

Mecon (1K)

Pålningsarbeten kommer att påbörjas i maj månad och förväntas pågå under ett par veckor i den södra delen. Pålningsarbetena återupptas igen V37 och förväntas pågå fram till V 48

Stadsvillan 1E SSM 1D

Första trapphuset i 1E kommer att flytta in under september. Samtliga trapphus i båda husen kommer att vara inflyttade under december 2021.

Torget

Sh-bygg, kommunens entreprenad som avser att bygga parken och det stora torget.

Arbeten med marksten Cykelställ, konstverk och stentrappor pågår. Jarlabanke är åter tillbaka i Roslags Näsby

Parken

Finplanering och arbeten samt pool och teknikrum. Beräknas vara klart månads skiftet september/oktober.

Nuläge 

Färger/karta

1J ingen färg –inflyttat.

ljusblå, byggs just nu.

Mörkblå, byggstartar under 2021.

Lila, byggstart i nästa etapp, planering avseende byggstart pågår.

Gul, sista etappen i projektet, exakt år ej satt.

De som bygger

 

Konsten i Roslags-Näsby

I Roslags-Näsby kommer konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström, Jennifer Forsberg, Susann Rönnertz och Olov Tällström utforma konsten i de offentliga rummen i den nya stadsdelen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden i december 2016.

Täby kommun har ingått avtal med konstnärerna.  Konstverken kan komma att förändras till viss del. Det är stationsområdet, stadsparken och två mindre torg som får ny konst i Roslags-Näsby. Statyn av Jarlabanke kommer stå på det nya stadstorget. 

Verket kommer kläs i stengodsmosaik i svarta, gröna och gula nyanser med inslag av glittrande lime och brons.

Play! är ett konstverk av Olov Tällström. En slumpgenerator har slumpat fram former i silikon. Konstprojektets konstkommitté har valt ut en form som kommer förstoras och tillverkas i lackerat rostfritt stål med Ferrari-röd färg. Skulpturen ska kunna användas att sitta eller ligga på.

Vart är vi på väg - det heter skulpturerna som Annika Oskarsson och Thomas Nordström ska skapa i stationsområdet i Roslags-Näsby. Konstverket tillverkas av kraftiga stålrör och kvällstid kommer ögat vara belyst med LED-ljus. Se även bilden högst upp på sidan.

Lux Animae - ljusets ande på latin av Susanne Rönnertz. Konstverket kommer att synas med varierande ljus och är inspirerad av fotosyntesen.

Pressbilder

Pressbilder för Roslags-Näsby. Information om upphovsman behöver anges och finns i filnamnet.

Visa pressbilder

Historia

1885 drogs Roslagsbanan ut till Täby och därmed startade utvecklingen av Roslags-Näsby som fort blev en viktig knutpunkt. Villor byggdes i takt med att familjer sökte sig från innerstadens trångboddhet. En lanthandel och utbyggd järnvägsstation lade grunden för det kommuncentrum som senare växte fram. På 50-talet byggdes den äldre delen av Täby kommunalhus som står kvar och ger stadsdelen historia och karaktär – dock med nytt användningsområde. 2017 flyttade den kommunala verksamheten till Täby centrum.

2010 arrangerade Täby kommun en arkitekttävling för att få förslag på hur en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel kunde utvecklas i Roslags-Näsby. White Arkitekter vann med bidraget "West Side Story" som låg till grund för samrådsförslaget som godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2013.

Täby kommun har genomfört två markanvisningstävlingar för området och
totalt kommer 16 byggaktörer att sätta sin prägel på Roslags-Näsby.

Projekt inom Roslags-Näsby