Täbys kommunala grundskolor bland Sveriges mest effektiva

9 november 2017, kl. 11:05 - Förskola & skola

Täby kommuns grundskolor är rankad fyra av landets 290 kommuner enligt en nationell studie från Svenskt näringsliv om effektiviteten inom svensk grundskola.

Studien visar också att kommunens skolor dessutom fortsätter förbättras snabbare än nästan alla andra toppkommuner, som en följd av ett tydligt och långsiktigt fokus på alla de framgångsfaktorer som studien lyfter fram.

– Rapporten visar att Täby kommuns skolor är bland de mest effektiva och framåtsträvande i Sverige, och det är vi stolta över. I Täbys kommunala grundskolor har arbetet med att göra effektivt lärande tillgängligt för varje elev med utgångspunkt i elevens unika förutsättningar och behov pågått under flera år, med digitalisering som en naturlig del. I det arbetet satsar vi mycket på att erbjuda pedagoger kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

De framgångsfaktorer rapporten identifierat för effektiva skolkommuner, och som alla är utmärkande för Täby kommun, är följande:

  • Tydlig ansvarsfördelning inom organisationen med gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän, med tydlig styrkedja för ansvarsdelegation och administrativt stöd.
  • Enhetlighet och gemensam kommunikation, med koncerntänk i hela organisationen.
  • Systematiskt kvalitetsarbete med fungerande analyser som grund för åtgärder och utvecklingsinsatser.
  • Långsiktigt arbete med bibehållet fokus, där en pågående utveckling fullföljs över tid. 

Om studien

I arbetet med studien har en metod utvecklats för att utvärdera effektiviteten i skolan. Förenklat tar metoden hänsyn både till elevernas resultat och kommunens kostnader för skolan. Med hjälp av metoden har Sveriges kommuner granskats och rangordnats. I studien har undersökts både effektivitet i nuläget och hur kommuner har förändrats över tid.

Läs hela rapporten på Svenskt näringslivs webbplats