Skålhamra Kvighage blir naturreservat

30 maj 2023, kl. 13:32 - Stadsplanering & trafik

Skålhamra Kvighage, som ligger strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen, är en av kommunens mest värdefulla hagmarker. Hagen har använts som betesmark mellan hundra och upp till tusen år, vilket bidragit till en stor artrikedom av växter och ett omfattande fågelliv. I området finns tydliga spår av människans brukande och de tidigaste spåren är från äldre järnålder. Reservatsområdet är cirka 29 hektar stort.

– Många Täbybor använder området för motion, avkoppling och friluftsliv redan idag. Genom att bilda ett naturreservat kan vi bevara och vårda de värdefulla natur- och kulturmiljöerna för framtiden, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Att inrätta ett naturreservat är ett viktigt beslut för klimatet och den biologiska mångfalden. I Skålhamra Kvighage finns över 330 olika växtarter och fler än 100 fågelarter. Ta gärna en promenad i området och upplev den fantastiska naturen, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Beslutet att inrätta Skålhamra Kvighage till naturreservat togs på kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2023. Till beslutet hör även en skötselplan som närmare beskriver hagens värden och vilken skötsel och hänsyn som planeras för att bevara och utveckla området. Den 12 juni väntas kommunfullmäktige godkänna förslaget.