Näsbydalskolan och Kyrkskolan får högsta omdömet i Skolinspektionens granskning

1 juni 2023, kl. 15:51 - Förskola & skola

I april 2023 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på Näsbydalskolan och Kyrkskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. Båda skolorna fick högsta omdömet på alla läroplansområden och Näsbydalskolan fick högsta omdöme på samtliga områden.

- Kvalitetsgranskning är alltid välkommen och visar hur vi kan utveckla våra skolor. Jag blir både stolt och glad när vi får så här bra omdöme på våra skolor, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden samt huvudmannens styrning och stöd inom det femte området. Områdena som granskas är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och Studiero och Bedömning och Betygssättning. De är valda enligt beprövad erfarenhet och vad forskning pekat ut som särskilt viktiga för skolutveckling, skriver Skolinspektionen på sin webbsida. Kvalitetsgranskningen ger en nyanserad återkoppling till skolor där både utvecklingsområden och det som fungerar väl beskrivs utförligt. Den fungerar sen som en handlingsplan för det systematiska förbättringsarbetet på skolorna.

Näsbydalskolan resultat enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning

Rektors ledarskap

Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

Undervisning

Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

Trygghet och studiero

Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i hög utsträckning.

Huvudmannens styrning och stöd

Huvudmannen stödjer i hög utsträckning skolenhetens arbete med att ge eleverna en god och likvärdig utbildning.

Kyrkskolans resultat enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning

Rektors ledarskap

Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

Undervisning

Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

Trygghet och studiero

Skolan arbetar i flera delar så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns. Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del:

Att rektorn fördjupar analysen av elevernas trygghet, utifrån analysen vidtar ändamålsenliga åtgärder samt följer upp effekterna av dessa. I det ingår att systematiskt tillvarata elevernas synpunkter på trygghetsarbetet.

Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i hög utsträckning.

Rapporter

Läs rapporterna i sin helhet i länken nedan.

Näsbydalskolan.pdf (0,56 MB)
Kyrkskolan.pdf (0,63 MB)

Läs mer om Skolinspektionens arbete på deras webbplats