Täby kommun klättrar stort i årets mätning av företagsklimatet

25 april 2023, kl. 15:54 - Jobb & företagande

Täby kommun gör det bästa resultatet sedan Sveriges kommuner och regioners (SKR) började göra mätningar av företagsklimatet. Totalt hamnar Täby på plats 62 av 196, vilket innebär en klättring på 88 placeringar jämfört med förra året. I länet är Täby den kommun som ökar mest under 2022, till plats 8 från plats 23.

– Service och bemötande är ett av de områden vi jobbat mest med under 2022. Nu ser vi att det jobbet gett resultat och jag är glad att vi ökar så pass mycket i näringslivets omdömen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Idag presenterar SKR sin årliga mätning Öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna och nöjd kund-index, den så kallade NKI-mätningen. I den bedömer företag som har haft ett ärende hos kommunen hur kontakten och servicen har varit. 196 kommuner är med i årets mätning. Det samlade NKI-värdet för Täby är 77 av 100, vilket är mycket bra.

– Att företagen ger oss så bra betyg visar att vi är på rätt väg. Nu ska vi fortsätta utveckla näringslivsklimatet i Täby för att hjälpa och stötta företag på alla sätt vi kan, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Företagarna ger kommunen högt betyg

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

I varje område mäts olika servicefaktorer som tillgänglighet, information, bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Kommunen ökar i samtliga servicefaktorer, men störst ökning syns i bemötandet, det vill säga handläggarens engagemang och attityd gentemot företagaren. Tre av de sex myndighetsområden som ingår i mätningen uppnår ”mycket högt betyg”.

Exempel på förbättringar som gjorts under förra året

Bygglov

Kommunen har satsat på att förtydliga kommunikationen och ge vägledning till företagare och invånare kring bygglov så att fler får svar på sina frågor direkt, att ansökningar som kommer in är mer kompletta och att handläggningen därmed blir mer effektiv.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH)

En helt ny webbplats lanserades 2022 som gör det lättare för företag att hitta rätt information om exempelvis miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och livsmedelsverksamhet. Informationen om handläggningsprocessen har förtydligats, liksom den muntliga kommunikationen i samband med tillsyn.

Företagslotsen

Genom att vända sig till företagslotsen får företagare snabbt svar på frågor och en överblick över eventuella tillstånd som behövs för verksamheten. I företagslotsen finns samlad specialkompetens från flera enheter inom kommunen. Det är en helt kostnadsfri service. Arbetet med att utveckla lotsen och processerna bakom har fortsatt och ett nytt internt forum ska bidra till ett mer effektivt samarbete och därmed bättre service till kunden.

Framåt är kommunen även med och bidrar till ökad samverkan med andra myndigheter och samlad myndighetsinformation på verksamt.se.

Ta del av hela undersökningen här: Företagsklimat, SKR.se