Täbyalliansen: Trygghet i fokus kommande mandatperiod

25 oktober 2022, kl. 06:50 - Kommun & politik

Täby är en av landets mest välskötta kommuner med hög valfrihet och låg skatt. Kommunen ska under mandatperioden fortsätta utvecklas med särskilt fokus på trygghet och ett större utbud för Täbyborna. Antalet kommunvakter fördubblas, framkomligheten ska förbättras och kommunens service till invånare och företag ska fortsatt ha hög prioritet.

- Täby är en av landets bästa och mest trygga kommuner. Vi befinner oss i turbulenta tider och då är det viktigt att kommunens kärnuppdrag prioriteras. Vi kommer fortsätta att satsa på välfärdens kärna som förskola, skola och på omsorgen av våra äldre, och lägger stort fokus på trygghet. Redan nästa år kommer vi fördubbla antalet kommunvakter och inrättar särskilda trygghetsteam i våra skolor, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunala skolor ska utveckla handlingsprogram för att förebygga förekomsten av våld, droger och kriminalitet. En översyn för att effektivisera samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola och andra relevanta verksamheter ska göras och fristående skolor i kommunen ska erbjudas motsvarande samverkan.

- Täbys skolor är bland de bästa i landet och utbildningskvaliteten ska vara på högsta nivå. För att elever och personal ska ha en bra arbetsmiljö krävs inte bara en hög skolpeng utan även satsning på elevhälsan. Båda dessa områden ska vi satsa särskilt på, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt. Kommundirektören får ett särskilt uppdrag att ta fram en klimatstrategi för att Täby kommun ska nå klimatmålet 2030. Kommunen ska ställa sig positiv till nya solcellsanläggningar samt även anlägga solceller på kommunens egna fastigheter, där så är lämpligt. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

- Många bor i Täby för att här finns en bra blandning av bebyggelse och natur. Många flyttar till Täby i förvissningen att kommunen även fortsättningsvis kommer att upprätthålla just den balansen. En stor del i det är våra fantastiska grönområden och under nästa år tillkommer ett nytt naturreservat när Skålhamra Kvighage bildas, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Ytterligare ett område som är nära förknippat med Täby är näringsliv och företagande. Kommunen har en särskild näringslivsprägel och var sjunde Täbybo är egenföretagare.

- Näringslivet är en förutsättning för att välfärden ska fungera. För att stärka den kopplingen ges studie- och yrkesvägledare i uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet. Ytterligare ett område som får extra fokus är att stärka den psykiska hälsan hos eleverna, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Täbyalliansens politiska inriktning för mandatperioden 2023-2026 beslutas tillsammans med verksamhetsplan och budget på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden senare i november.

Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2023-2026 (478,19 KB)