Hot eller våld syns inte alltid på ytan

23 november 2022, kl. 15:47 - Omsorg & stöd

Varje år arrangeras den nationella kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld”, som fokuserar på att uppmärksamma våld samt hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld. Täby kommun arbetar på många sätt för att motverka våld och trygghet är en högt prioriterad fråga. Den 25 november inträffar även den internationella dagen mot våld mot kvinnor som FN har instiftat.

Det finns många olika typer av våld och långt ifrån allt våld lämnar märken som syns. Våld i nära relationer kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, digitalt eller försummelse. Det kan också vara latent våld, det vill säga att du lever med det ständiga hotet om våld.

Dessa uttryck består ofta av en kombination av olika handlingar som till exempel slag, sparkar, stryptag, tvång, hot, trakasserier, sexuellt påtvingade handlingar, könsstympning eller våld mot husdjur. Oavsett vilken typ av våld är det aldrig ok.

Det finns hjälp av få

Du kan vara anonym. Kommunen kan hjälpa till med råd, stöd, behandling, skyddat boende och ekonomiskt bistånd. Det finns hjälp för den som är utsatt för våld, för den som bevittnar våld i en nära relation och för den som behöver stöd i att ändra ett våldsamt beteende.

Läs mer på taby.se/vald

Kommunen arbetar brett mot våld

Inom social omsorg arbetar verksamheterna på olika sätt för att förebygga våld, upptäcka våldsutsatta barn och vuxna tidigt samt tillhandahålla insatser utifrån individuella behov. Ett viktigt arbete är även att erbjuda våldsutövare behandling. Arbetet utgår från en handlingsplan mot våld som i sin tur bygger på nationella och regionala strategier för att bekämpa och hantera våld i nära relationer.

Förebyggande arbete

Ett exempel på förebyggande arbete är fältsekreterarnas klassträffar om normer och machokultur på högstadiet och gymnasiet. I filmen visas fältsekreterarnas besök i en klass i årskurs 1 på Åva gymnasium. 

Kompetensutveckling, information och samverkan

En förutsättning för att kunna erbjuda den våldsutsatta stöd och hjälp är att utsattheten upptäcks. För att kunna upptäcka våldet i ett tidigt skede satsar social omsorg på att kompetensutveckla medarbetarna genom utbildningar om våld. Det handlar bland annat om att öka kunskapen om olika typer av våld, hur man samtalar om våld och hur man hanterar frågan utifrån ett rättssäkert perspektiv.

E-tjänster underlättar att söka hjälp säkert och enkelt. Det finns även en etablerad samverkan med andra kommuner, myndigheter, polisen och ideella organisationer för att arbeta mot våld i nära relationer.