Gång- och cykelvägen genom Torrbacken förbättras

2 mars 2022, kl. 14:47 - Stadsplanering & trafik

Täby kommun ska anlägga en ny sträckning av gång- och cykelvägen över Torrbacken till Täby centrum. Vägen kommer att få en flackare lutning, det blir fler sittplatser och bättre belysning. Det kommer även att planteras ekar och sås ängsblommor.

Förra året genomfördes en arkeologisk utgrävning av Stiftelsen Kultur- och miljövård för att säkerställa att ingen åverkan sker på de fornminnen som finns i området. Under hela byggtiden ska så liten åverkan som möjligt göras på Torrbackens kultur- och naturvärden.

På bilderna visas hur tillfälliga sträckningar kommer att göras under tiden bygget pågår.

Ovan: Gående och cyklister som vill ta sig mellan Täby Centrum och Täby park ombeds att välja vägen via Stora Marknadsvägen och Galoppfältets station under tiden arbetet pågår.

 

Ovan: Gående och cyklister som vill ta sig mellan Täby Centrum och Grindtorpsvägen ombeds att välja vägen via Grindtorps skolgränd under tiden arbetet pågår.

Tidplan

Arbetet pågår från vecka 10 till vecka 16. Gång- och cykelvägen kommer under den tiden att vara helt avstängd för att arbetet ska ske på ett säkert sätt.

När arbetet är slutfört

När arbetet med den nya gång- och cykelvägen är färdigt kommer cykelvägen att gå som kartan visar. 

Den röda markeringen visar hur den nya sträckningen av gång- och cykelvägen blir när arbetet är klart.