Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan Sågtorp 2 med flera i Roslags-Näsby

30 maj 2022, kl. 15:06 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger mellan Roslags-Näsby station och E18. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och en förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

Öppet hus

Välkommen på öppet hus 7 juni klockan 17.00–18.30 i kommunhusets entré, Esplanaden 3. Då kan du ta del av planförslaget, lämna synpunkter och ställa frågor till politiker och tjänstepersoner från Täby kommun. Ingen föranmälan krävs.

Ta del av planförslaget

Granskningstiden är 25 maj–26 juni 2022.

Läs hela planförslaget här: www.taby.se/sagtorp

Synpunkter på förslaget ska inkomma skriftligt senast 26 juni 2022 till Täby kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange diarienummer SBN 2012/355-20.

Vad innebär granskning av en detaljplan?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån de synpunkter som framkommit, ska planförslaget vara tillgängligt ytterligare en gång inför beslut om antagande. Granskningens syfte är alltså att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.