Datumparkering upphör 9 maj

9 maj 2022, kl. 14:44

Från och med 9 maj 2022 upphävs datumparkeringsregeln i hela Täby kommun efter beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet innebär att du får parkera på en gata eller allmän väg max 24 timmar i följd på vardagar, om inte skyltningen på platsen uppger annat. Generella parkeringsregler som till exempel förbud mot att stanna eller parkera vid backkrön eller på huvudled gäller fortsatt.

Underlätta att parkera rätt

Anledningen till upphävandet av datumparkering är att öka friheten och minska antalet förbud.  De gator i Täby där många fordon parkerar är redan reglerade med servicedagar, observera därför skyltning på just den gata där du vill parkera. På lokalgator och övriga vägar kan det bli aktuellt att införa särskilda parkeringsregleringar för att städning och snöröjning ska fungera tillfredsställande. Vid till exempel asfaltering av gator kan ett begränsat förbud att parkera de tider arbeten pågår införas, men det ska framgå tydligt via skyltning.

Parkeringsregler i Täby kommun