Grönplanen är antagen

29 juni 2022, kl. 13:17 - Stadsplanering & trafik

Täby har en rik grön infrastruktur med träd, parker, skogar, sjöar, hav och ett fantastiskt kulturlandskap som bidrar till kommunens identitet och trivsel för alla invånare och besökare.

Grönplanen som nu är antagen innehåller inriktning för planering som kan vägleda arbetet med att bevara och utveckla kommunens gröna infrastruktur och dess ekosystemtjänster

De olika gröna områdena säkerställer viktiga ekosystemtjänster, som biologisk mångfald och vattenrening, och skapar möjlighet till hälsofrämjande rekreation och naturupplevelser för Täbys invånare.

– Grönplanen hjälper oss att ha ett helhetstänk vad det gäller den gröna infrastrukturen. Den visar hur Täby kommuns grönområden ska bevaras, skötas och utvecklas, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Grönplanen är indelad i fyra kapitel: Stärkt biologisk mångfald, Hälsofrämjande tillgång till närnatur, Kulturmiljö som resurs och Gröna lösningar för förbättrade livsmiljöer. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av utmaningar och utgångspunkter och följs sedan av ett kunskapsunderlag.

Grönplan för Täby kommun