Angående bryggor och strand längs Drakskeppsvägen

26 juni 2022, kl. 17:29

Enligt den artikel som tidningen ETC publicerade 21 juni har ett antal fastighetsägare längs Drakskeppsvägen olovligen byggt bryggor och privatiserat marken. Med anledning av det vill Täby kommun förtydliga följande.

Här hittar du mer information om Drakskeppsvägen 13–29.

Situationen är komplex, flera olika lagstiftningar berörs och ett tillsynsärende har initierats hos kommunen för att utreda frågan.

De aktuella fastigheterna längs Drakskeppsvägen 13-29 bildades ursprungligen i början av 1900-talet och gränser kan därför vara osäkra. När fastigheterna bildades hade de gräns direkt mot vattnet. I de detaljplaner som gäller inom området finns ingen allmän platsmark mellan fastigheterna och vattnet.

Förutsättningarna är dessutom olika för olika fastigheter längs sträckan. Exempelvis gäller tre olika detaljplaner inom området och några av fastigheterna har servitut som ger fastighetsägarna rätt att anlägga en brygga på kommunens mark och vatten. Åtgärder har dessutom utförts vid olika tidpunkter vilket har betydelse för bedömningen.

Kommunen kommer därför inom ramen för tillsynsärendet att utreda förutsättningarna för respektive fastighet. Att ett tillsynsärende har initierats innebär dock inte per automatik att fel har begåtts.