Antal svarande i brukarundersökning ökade från 73 till 82 procent

10 februari 2022, kl. 14:30 - Omsorg & stöd

Ett av målen i brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning 2021 var att fler skulle göra sina röster hörda. Svarsfrekvensen ökade med nio procentenheter. Ett viktigt syfte med undersökningen är att skapa delaktighet och möjlighet till påverkan.

Brukarundersökningen gjordes bland personer med funktionsnedsättning som bor i särskilda boenden eller har boendestöd. De har svarat på frågor om hur de upplever självbestämmande, trygghet, trivsel och bemötande.

– Inflytande och inkludering är ledord för oss. Alla, oavsett vilket behov av stöd de har, ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar. De ska bli lyssnade på och kunna berätta om hur de upplever sin vardag och verksamheten. Det ger ofta återkoppling ”mellan raderna” som vi kan använda i vårt förbättringsarbete, säger Camilla Wass, chef avdelning funktionsnedsättning.

Undersökningen har genomförts genom att en frågeassistent har gjort intervjuer med personerna. Frågeassistenten har god kännedom om hur personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga för att kunna kommunicera sina åsikter. Undersökningen har skett såväl i tal som med hjälp av text och bildstöd.

Kompletterande undersökning hos anhöriga

Som ett komplement till den nationella brukarundersökningen har Täby kommun även frågat anhöriga, gode män och förvaltare om deras syn på nöjdhet, information, tillgänglighet och bemötande.

– Personerna runt brukaren är också mycket viktiga i vår verksamhet. Genom att även inkludera dem i en egen undersökning får vi en bredare bild på vad vi kan förbättra. Vi har fått flera goda förslag på hur vi kan förändra information och öka tillgängligheten, säger Camilla Wass.