Täby uppfyller målen för arbetet med trygghet och säkerhet 2021

6 april 2022, kl. 10:30 - Kommun & politik

Samverkan, effektiv krisledning och hälsofrämjande insatser. Uppföljningen av 2021 års insatser inom trygghetsskapande, brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap är klar.

Risken att utsättas för brott är liten i Täby kommun jämfört med andra kommuner i regionen.  Boende i Täby känner sig trygga och oron för att utsättas för brott är generellt sett lägre än i länet i stort. Kommunen fortsätter att arbeta fokuserat med trygghets- och säkerhetsfrågorna vilka gett goda resultat under 2021. Här är en kort sammanfattning av  uppföljningen.

Kommunvakterna samverkar nu med invånare, företag och polis

För att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten i Täby har kommunvakterna etablerat samverkan med  kommunens verksamhetsområden, polisen, näringslivet och civilsamhället – däribland Grannsamverkans utvecklingsgrupp.

Fungerande krisledning under pandemin

Med anledning av pandemin har krisledningsarbetet prioriterats. Kontinuerlig omvärldsbevakning samt snabba åtgärder till följd av aktuella nationella råd och rekommendationer, har varit utmärkande och framgångsrikt. Arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd har stärkts som en viktig del i att utveckla samhällsskyddet.

Informationssäkerhet

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet har fortsatt för att ge kommunens information det skydd den behöver. Det långsiktiga arbetet fortsätter med att stärka och upprätthålla ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Stärkta förutsättningarna för folkhälsofrågor

Täby kommun har under året tagit flera steg för ett mer samlat grepp kring folkhälsofrågor för att främja hälsa. Insatser har genomförts inom det drogförebyggande området. En handlingsplan för suicidprevention har också tagits fram.

Om Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Programmet är ett kommunövergripande styrdokument som sträcker sig mellan 2019–2022. Det ger en översikt över det ansvar olika delar av Täby kommun förväntas att leva upp till för det trygghetsskapande, brotts- och olycksförebyggande arbetet samt krisberedskapsarbetet.

Programmets fem prioriterade fokusområden är:

  • Förebygga olyckor
  • Trygghet och säkerhet i offentlig miljö
  • Skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga
  • Bygga en god informationssäkerhet
  • Förebygga droganvändning bland barn och unga

Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram för 2021

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram 2019 – 2022