Ny översiktsplan för Täby antagen

21 april 2022, kl. 14:31 - Kommun & politik

Översiktsplanen ”Täby 2050 – Staden på landet” antogs av kommunfullmäktige 19 april. Planen visar kommunens inriktning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

– Under framtagandet har vi fått många bra synpunkter till den nya planen och jag vill tacka alla engagerade Täbybor för deras bidrag. Nu har vi en ny översiktsplan och även i framtiden kommer Täby vara en kommun med kvalitet och trygghet i fokus och där trafiken fungerar varje dag, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Översiktsplanen i stora drag

Översiktsplanen pekar ut en långsiktig mark- och vattenanvändning till år 2050. Den beskriver hur utvecklingen i Täby ska ske i en hållbar riktning.

– Vi ska fortsatt ha en bra stadsmiljö samtidigt som vi hela tiden förbättrar kommunen, allt på uppdrag av Täbyborna. Ett viktigt område är att vi ska utveckla vår energi- och klimatrådgivning som vi vet är ett uppskattat stöd, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd. 

Inriktningen är att stadsutveckling och mer omfattande bebyggelseutveckling i första hand ska ske i den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge, i kommundelscentrum och i närheten av Roslagsbanans stationer. Befintliga verksamhetsområden ska värnas och ges möjlighet att utvecklas och nya områden ska utvecklas i strategiskt goda och kollektivtrafiknära lägen.

– Täby är en attraktiv kommun med stora naturvärden. Parallellt med att översiktsplanen nu är klar ska även en ny klimatstrategi tas fram och vi kommer utveckla kommunens gång- och cykelstråk, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Övriga områden ska inte genomgå någon omfattande förändring. Den övergripande grönstrukturen ska bevaras och utvecklas med fokus på biologisk mångfald och Täbybornas närhet till naturen. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart och två nya naturreservat skapas.

– God service med nära till rekreation, fritid och sport är några av Täbys kännetecken. Ett starkt näringsliv är grunden till vår välfärd och därför kommer vi göra allt vi kan för att företagsamheten ska fortsätta växa i kommunen, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.  

Koppling till Agenda 2030

Översiktsplanen innehåller fem mål för en hållbar utveckling som ska vägleda arbetet med att bidra till relevanta globala mål enligt Agenda 2030 och nationella miljö- och klimatmål:

  • Attraktivt och tryggt 
  • Framkomligt och sammanlänkat 
  • Artrikt och hälsosamt 
  • Innovativt och näringslivsvänligt 
  • Robust och klimatsmart 

Läs mer om hur Täby kommun arbetar med målen och miljö och hållbarhet: 

Miljö och hållbarhet

Ta del av översiktsplanen: 

Översiktsplan Täby 2050

Kan man överklaga en översiktsplan? 

Själva innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan man överklaga översiktsplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligt sätt.

Du kan överklaga översiktsplanen när protokollet om beslutet har justerats och tillkännagetts på kommunens digitala anslagstavla. Du har då tre veckor på dig på att inkomma med ett överklagande till förvaltningsrätten.

Alla som bor i, äger fast egendom i eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen har rätt att överklaga en översiktsplan.