Kommunens skolor får utbildning i suicidprevention

10 september 2021, kl. 07:40 - Förskola & skola

Två par händer håller ett rött hjärta

Hur upptäcker man varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan man göra om någon i ens närhet har det tufft? 1200 medarbetare i de kommunala skolorna och förskolorna i Täby kommer att delta i utbildningen Våga fråga-e. Utbildningen är en av åtgärderna i den kommunövergripande handlingsplanen för suicidprevention.

En viktig del i det suicidpreventiva arbetet är att öka kunskapen om suicid och ta bort stigma kring psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök. Att våga prata om det och därmed våga fråga. I och med utbildningen Våga Fråga-e får skolan ytterligare verktyg för att kunna agera om någon verkar må dåligt. Syftet är att ge redskap till tidig upptäckt av varningstecken på psykisk ohälsa och vad man kan göra för att stötta.

Våga Fråga-e är en digital utbildning som tillhandahålls av organisationen Suicide Zero. Den är framtagen av ledande forskare inom suicidprevention och experter med gedigen kunskap om samtalsteknik.

Om Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention

Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention ger riktning och prioriteringar för kommunens suicidpreventiva insatser under åren 2021-2026. Samtliga nämnder ska utarbeta mål och åtgärder för det suicidpreventiva arbetet. Utbildningen Våga fråga-e är en del av skolans åtgärder. Kommungemensamma rutiner och riktlinjer kommer att tas fram för bemötande vid suicidmisstanke och suicidförsök som stöd för anställda samt gemensamma rutiner för att genomföra händelseanalys vid suicid och suicidförsök.

– Ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation så att suicid upplevs som den enda utvägen. Det är den nationella nollvisionen som Sveriges riksdag beslutade 2008 och vår kommunövergripande handlingsplan ska konkretisera den på kommunnivå, säger Ewy Thörnqvist, folkhälsostrateg och samordnare för det suicidpreventiva arbetet.

Här kan du läsa Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2021-2026

1177 Vårdguiden finns information om var du kan vända dig för att söka stöd och hjälp om du mår dåligt.