Ombyggnation av Hästängsdammarna

2 november 2021, kl. 15:33 - Stadsplanering & trafik

De befintliga dammarna vid Hästängen i Gribbylund ska utökas och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt.

Den befintliga översilningsytan slopas och istället förbättras reningskapaciteten i de båda slingrande dammarna. Även den trekantiga fördammen utökas i storlek och får en betydligt bättre utjämningskapacitet och möjlighet till sedimentation av sand och grövre partiklar. Med sedimentation menas en metod eller teknik för att skilja uppslammade partiklar från vattnet.

I samband med att anläggningen görs om tas pumpstationen för dagvatten bort, eftersom det nya systemet ska fungera genom självfall.

Hästängsdammen har varit, och kommer att fortsätta vara en viktig del av Rönningesjöns framtid.

God framkomlighet

Under arbetet kommer gångvägarna som går mellan dagvattendammarna att stängas av stundvis. Då hänvisas gående till kringliggande vägar i närheten.

Strandpromenaden runt Rönningesjön hålls öppen i möjligaste mån. I de fall den behöver stängas av så blir det bara kortvarigt. Då kan gående ta en omledningsslinga.

Fordonstrafiken till och från närliggande bostäder påverkas inte alls.

En del transporter med lastbil till och från byggplatsen kan förekomma.

Tidplan

Anläggningsarbetena påbörjas i november och pågår till sommaren 2022.

De blå linjerna visar dammarnas nya utbredning.

Vad är dagvatten?

Dagvattendammarna på Hästängen tar emot dagvatten från stora delar av Gribbylund innan det leds vidare ut i Rönningesjön. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från de tätbebyggda samhällenas tak och hårdgjorda markytor. Vattnet som rinner ner i stuprör och rännstensbrunnar för med sig näringsämnen och tungmetaller som sedan leds ut i närliggande sjöar och vattendrag. Föroreningarna kommer främst från trafik, olika verksamheter och trädgårdar. Väl ute i vattenmiljön skapar de problem i form av övergödning och försämrade livsvillkor för vattenlevande organismer.

Hur fungerar en dagvattendamm?

Genom att anlägga dagvattendammar skapas en konstgjord sjö som kan ta hand om en stor del av föroreningarna som rinner dit. En betydande del av reningen sker genom sedimentation på dammarnas bottnar. Därefter renas mindre partiklar och lösta ämnen då de silas igenom och tas upp av växtlighet och mikroorganismer i dammarnas grundare våtmarksdelar.

Mer information om dagvatten och om Rönningesjön finns på:

https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp-va/dagvatten/