Stöd till personer inom sexhandeln

22 mars 2021, kl. 08:36 - Omsorg & stöd

Kvinna går i en mörk gångtunnel

Nu har Täby kommun beslutat om samverkan med Stockholms stad för kommungemensamt centrum för stöd till personer utsatta för prostitution, människohandel eller sexuellt våld. Sedan tidigare finns samverkan kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Det nya samverkansavtalet ger möjlighet att ta del av Mikamottagningens stöd för personer utsatta för prostitution, människohandel och sexuellt våld. Det ger också möjlighet till stöd från KAST – Köpare Av Sexuella Tjänster, som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller upplever att de förlorat kontrollen över sitt sexmissbruk. I båda verksamheterna är kontakten anonym och kostnadsfri.

Mikamottagningens webbplats 

KAST:s webbplats  

Länsgemensam strategi mot våld

Länets alla kommuner, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen och Region Stockholm samverkar kring en gemensam strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.

Målsättningen är att vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning, ska få tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser oavsett var i länet de bor. Även de som utövar våld ska få adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra. Det handlar också om att länets aktörer arbetar förebyggande.

Läs mer om den länsgemensamma strategin på Länsstyrelsens webbplats 

Stöd vid våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Täby kommun ger stöd till den som utsätts för våld i nära relation eller den som utövar våld. Läs mer om stödet på Täby kommuns webbplats 
Stöd för unga kring hedersrelaterat våld finns på det länsövergripande resurscentrumet Origo