Årsredovisningen 2020 – god måluppfyllelse trots pandemi

24 mars 2021, kl. 10:53 - Kommun & politik

Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 207 miljoner. Uppföljningen för år 2020 visar också att kommunen har god ekonomisk hushållning och flertalet mål har uppnåtts eller är på väg att uppnås. Den 29 mars väntas kommunstyrelsen fatta beslut om årsredovisningen 2020.

Trots att året har präglats av pandemin med omfattande digital omställning i flera verksamheter, redovisar Täby kommun goda resultat och når de finansiella målen.

- Täby kommun är en välskött kommun med stabil ekonomi och vi visar åter igen goda resultat med hög kvalitet i välfärden. Pandemin har självklart påverkat oss, men tack vare snabb omställning och kreativa lösningar har inte Täby drabbats lika hårt som andra kommuner och det är jag glad för, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet. Statistik visar att våra kommunala skolor har uppnått det högsta meritvärdet och den högsta måluppfyllelsen för elever som når minst godkänt i alla ämnen vilket är väldigt viktigt för framtiden, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Utvärderingar av krishanteringsarbetet i samband med covid-19 visar att kommunens krisledning fungerar väl och att kommunen har en ändamålsenlig struktur och organisation för krisledning och krisberedskap. Kommunen fortsätter att följa pandemiutvecklingen noga och anpassar verksamheterna vid behov.

- Täby kommuns arbete med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter fick en skjuts i och med pandemin. Ett ökat behov av digitala lösningar har funnits i alla verk­samheter för att kunna hantera det kommunala uppdraget på ett bra sätt under gällande restriktioner och det har gått väldigt bra, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd. 

- För att hjälpa Täbys företagare beslutade vi tidigt om ett särskilt stödpaket till näringslivet. Under året har dialog med företag som drabbats av pandemins konsekvenser varit särskilt prioriterad och det arbetet utvecklas hela tiden, säger Eva von Wowern, (KD) kommunalråd.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål för år 2020. Den sammanlagda måluppfyllelsen är god då flertalet mål har uppnåtts och alla verksamheter bidrar till att nå målen.

Läs Årsredovisningen 2020 i sin helhet (pdf)