Kommunstyrelsen har klubbat förslag till verksamhetsplan för år 2022

2 juni 2021, kl. 10:03 - Kommun & politik

Täby kommuns verksamhetsplan är kommunens övergripande styrdokument som bland annat pekar ut utvecklingsområden, mål och budget för kommande år. Kommunstyrelsen har nu beslutat om förslag verksamhetsplan för år 2022.

- Kommunen är till för Täbyborna och Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi, det ska vi fortsätta vara även under år 2022. Frihet för Täbyborna att göra sina egna val är fortsatt det viktigaste i alla beslut vi fattar. Kvaliteten i välfärdens verksamheter är en prioriterad fråga och inom omsorgen av våra äldre kommer vi att höja ersättningen och utöka kvalitetspengen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Täbys skolor visar goda resultat. Äldreboenden håller hög och stabil kvalitet samtidigt som näringslivsklimatet är gott. Täby är också en attraktiv och trygg kommun att leva och verka i, något som även SCB:s senaste medborgarundersökning visat. Täby kommun ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet. Täby kommun ska erbjuda invånarna välfärdstjänster med god kvalitet. Vardagen ska fungera med smidig infrastruktur så att Täby utvecklas på ett bra sätt. Totalt ökar samtliga verksamheters budget med netto 110,4 miljoner kronor jämfört med budget för 2021.

- Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet och vi ligger redan i toppskiktet när det gäller elevernas meritvärden och behörighet till högre studier. Det är också viktigt att skolan är en trygg plats med god arbetsmiljö för både elever och lärare, därför fortsätter vi bland annat prioritera elevhälsa, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

- Täbys många friluftsområden ska bevaras och den biologiska mångfalden prioriteras. Vi kommer också bilda två nya naturreservat, Skålhamra-Kvighage och Stolpaskogen. Täby ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och miljövänligt sätt, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

- Näringsliv och företagande sitter i Täbys DNA. Hela kommunen gynnas genom att vi prioriterar företagande och att vi ser till näringslivets bästa. Vi fortsätter under året arbetet med att ytterligare utveckla och förbättra kommunens service och dialog med näringslivet, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd. 

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024. De politiska nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2021.