Delvis borttagning av bäverdämme i Täby Prästgårds naturreservat

23 februari 2021, kl. 13:04 - Fritid & kultur

Täby kommun anlägger tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm en munk i ett dike. En munk har liknande form som en brunn med en inbyggd dämmande funktion. Åtgärden genomförs för att bevara våtmarken Prästsjön som en bäver skapat.

Kommunen ska inte ta bort bäverns huvuddämme uppe i sjön, vilket gör att hyddan där bäverfamiljen bor inte kommer att påverkas alls. Dämmet som behöver tas bort skapades i oktober förra året.

Vad ska göras?

Vattnet i diket uppströms ska tappas ut, så att munken kan anläggas. Det material som tagits bort från bäverns dämme läggs upp på sidan intill diket. När arbetet är färdigt kommer bävern att få laga sitt dämme igen.

Det översta markskiktet ska skrapas av för att konstruera ett kombinerat dämme och djurövergång i diket. Vattnet från diket kommer istället att rinna via den nya munken. Vid högt vattenstånd kan vattnet även rinna över dämmet i diket.

I området där det översta lagret av jord tas växer kvävegynnade högvuxna arter som konkurrerar ut en artrik flora. Genom att det översta skiktet tas bort och jord blottläggs får fler lågväxande arter en chans att etablera sig i ytan. Ytan ska jämnas till och återställas och omgivande vegetation kommer att återetablera sig.

Hur länge pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå till 15 mars.

Ingen skyddsjakt

Länsstyrelsen har beviljat dispens för att ta bort en del av bäverns dämme. Ingen skyddsjakt kommer att ske efter borttagandet, utan bävrarna lämnas ostörda i våtmarken Prästsjön.