Täby kommun får hedersomnämnande för skolvägsprojekt

15 september 2020, kl. 13:45 - Stadsplanering & trafik

Täby kommun har de senaste åren fokuserat på flera åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid skolorna. SHIFT är Trivectors årliga kommunrankning som visar vilken kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter, och på tisdagen fick Täby kommun ett hedersomnämnande i rankingen.

- Varje elev i Täby ska kunna ta sig till skolan på ett både tryggt och hållbart sätt. Jag är glad över att vårt arbete de senaste åren nu uppmärksammas så att det kan spridas och ge kunskap till fler, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Täby kommun har under många år arbetat med skolvägsprojekt. Idag sker arbetet i nära samarbete med eleverna som får svara på frågor i enkätform. De senaste åren har kommun ökat anslagen för att bygga om vid skolor. Ombyggnad sker i nära samarbete med entreprenör och kommunens fastighetsavdelning. Exempel på åtgärder som gjorts är hastighetsdämpande åtgärder vid Byleskolan, förstärkt belysning vid övergångsställen vid Runborg skola och breddning av gångbana vid Enhagenskolan.

- När arbetet startar med att utreda platser som eleverna berättat är problematiska utförs fältarbete främst under morgonrusningen. Vid behov kan t.ex de bilvägar som är mest trafikerade åtskiljas från gång-och cykelvägar för att öka säkerheten för skolbarnen, säger Daniel Wemmergård (C) ordförande miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet.