Ungdomar upplever trygghet i Täby

9 september 2020, kl. 09:09 - Kommun & politik

Nu har resultaten av årets Stockholmsenkät kommit. För Täbys del visar resultaten bland annat att ungdomar upplever en högre grad av trygghet i Täbys bostadsområden jämfört med genomsnittet i Stockholms län.

I år är det andra gången som Täby kommun deltar i Stockholmsenkäten, som Stockholms stad genomför vartannat år. Täby kommun deltog också året 2016. I Täby kommun har 1 156 elever svarat på enkäten och svarsfrekvensen ligger på 67 %.

Resultaten för Täby kommuns del visar bland annat att ungdomar upplever en högre grad av trygghet i Täbys bostadsområden jämfört med ungdomar i övriga länet.

- Täby ska vara Sveriges mest trygga och säkra kommun att bo och vistas i. Det är glädjande att återigen se positiva resultat för Täbys del när det kommer till trygghet. Vårt mål är att de främjande och förebyggande arbeten som löpande genomförs i Täby även fortsättningsvis ska bidra till goda resultat, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Stockholmsenkäten visar dock att andelen ungdomar som använder snus ökar i Täby och övriga deltagande kommuner. Även användningen av cannabis ökar, medan andelen unga som dricker alkohol i stort är oförändrad.

- Täby bedriver sedan många år ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det fokuserar på att stärka viktiga skyddsfaktorer, som till exempel stödjande föräldrar och goda kamratrelationer. Samtidigt ser vi att användandet av cannabis och snus ökar vilket gör att vi målmedvetet måste fortsätta arbeta för begränsad tillgång på alkohol, narkotika och tobak, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och vänder sig till elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två. I Täby deltar alla kommunala skolor i enkäten. Fristående skolor kan välja att delta. Syftet med enkäten är bland annat att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor och trygghet.

Mer information

Stockholmsenkäten