Ny gymnasieskola i Täby − viktigt för regionen

29 januari 2020, kl. 13:50 - Kommun & politik

Onsdag den 29 januari har ett brev skickats till Skolinspektionen från Alliansen i Täby angående Skolinspektionens avslag på nyetablering av gymnasieskola i Täby.

Skolinspektionen bad i april 2019 Täby kommun att yttra sig om en ansökan från Kunskapsskolan om att etablera en fristående gymnasieskola i Täby från och med läsåret 2020/2021.

Utifrån den brist på gymnasieplatser som prognostiserats i länet och i Täby, ställde sig kommunen positiv till en ny gymnasieskola. Elever från alla stockholmskommuner samt Håbo och Gnesta är förstahandssökande när de söker till en gymnasieskola inom dessa kommuner, vilket innebär att valfriheten att välja gymnasieskola är stor i regionen.

Kunskapsskolans fick avslag på sin ansökan. Skolinspektionen motiverar avslaget med att nyetableringen sannolikt kan attrahera elever som annars skulle ha sökt till Täbys kommunala gymnasieskola.

- Att en etablering av en ny gymnasieskola i Täby skulle minska antalet sökande till Täbys kommunala gymnasieskola, Åva gymnasium, finns det inga belägg för. Däremot skulle en ny gymnasieskola bidra till att motverka den platsbrist som väntas i framtiden. Inte bara i Täby – utan i hela regionen, säger Tobias Karlström (KD), kommunalråd och ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Åva gymnasium är en mycket populär skola där hela 50 procent av eleverna kommer från andra kommuner. Av elever folkbokförda i Täby går endast 16 procent på Åva gymnasium, medan 40 procent går i skolor utanför Täby.

- Att elever söker sig till skolor utanför sin hemkommun är en naturlig följd av den gemensamma gymnasieregionen, där alla elever i regionen fritt kan söka till samtliga gymnasieskolor och antas på lika villkor. Det höga söktrycket på Åva gymnasium gör också att elever folkbokförda i Täby som önskar gå gymnasiet i Täby redan idag tvingas gå i skola utanför kommunen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andelen elever som pendlar till Täby förväntas öka, men också andelen gymnasieelever folkbokförda i Täby. Det innebär att det behövs 1 000 nya gymnasieplatser i Täby till läsåret 2028/2029. Därefter behövs ytterligare 400 platser till läsåret 2032/2033, visar kommunens prognoser. Antagningspoängen förväntas också öka, vilket kan leda till att elever inte får möjlighet att studera i sin hemkommun, utan behöver söka gymnasieplats i annan kommun. Regionens prognoser visar även att 3 400 platser saknas i nordöstra Stockholm 2027.

Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande, Tobias Karlström (KD) ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden, Hans Ahlgren (L) kommunalråd och Annica Nordgren (C) kommunalråd har i sitt brev begärt ett möte med Skolinspektionen för att diskutera fristående gymnasieskolors etablering i Täby samt få information om hur Skolinspektionen anser att bristen på gymnasieplatser i regionen ska motverkas.