Goda resultat av samverkan kring trygghet och säkerhet

6 mars 2020, kl. 10:01 - Kommun & politik

Nu har en rapport för 2019 års trygghetsarbete i Täby kommun tagits fram. Rapporten visar bland annat att antalet anmälda bostadsinbrott minskat i Täby kommun med 28 procent jämfört med år 2018. Samtidigt är nivåerna av anmälda våldsbrott bland de lägsta i hela regionen.

Täby kommun samverkar med polisen och en rad andra aktörer för att återkommande skapa en gemensam lokal lägesbild i den offentliga miljön. Varje år sammanställs en årsrapport för att ge en övergripande bild av aktuell brottsstatistik samt händelser under året som kan kopplas till trygghet och säkerhet i offentlig miljö.

Samverkan för trygghet och effektivitet

Ett positivt resultat är att under år 2019 har antalet anmälda bostadsinbrott minskat i Täby kommun med 28 procent jämfört med år 2018.

Antalet anmälda brott minskade kontinuerligt i Täby kommun mellan år 2015 och 2018. Under år 2019 ökade antalet anmälda brott marginellt i jämförelse med år 2018. Täby kommun har tillsammans med polisen och berörda aktörer löpande genomfört trygghetsinsatser inom flera områden.

Fokus har bland annat legat på ökad närvaro vid publika platser och i närheten av kollektivtrafik för att stärka tryggheten och motverka ordningsstörningar. En del av arbetet har även berört den fysiska miljöns betydelse för trygghet. Däribland har kommunen kontinuerligt arbetet med förbättrad utomhusbelysning, beskärning av skymmande buskage samt snabb och effektiv klottersanering.

- Täby kommun har ett gott samarbete med polisen och andra aktörer. Arbetet med gemensamma lägesbilder har resulterat i bättre förutsättningar för Täby kommun, polisen och berörda aktörer att stärka tryggheten i den offentliga miljön. Samtidigt resulterar det i effektiva arbetssätt, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mycket låga nivåer av anmälda våldsbrott i Täby

Den ökning som har kunnat identifieras i Roslagskommunerna när det gäller antalet anmälda personrån under år 2019 är en utveckling som tas på största allvar av Täby kommun och polisen. I ett regionalt perspektiv har Täby kommun mycket låga nivåer av anmälda våldsbrott. Under år 2019 är det endast två kommuner i regionen som har ett lägre utfall av antalet anmälda våldsbrott (Vaxholm och Ekerö). Dessutom har misshandelsfallen utomhus i Täby kommun minskat under år 2019, enligt statistik från polisen. Täby kommun har tillsammans med polisen bidragit till tryggheten och säkerheten genom samordnade synlighetsinsatser vid de platser där behoven är som mest framträdande.

Täby kommuns arbete för minskad droganvändning

Täby kommun arbetar drogförebyggande i form av utbildningar i ansvarsfull alkoholservering (AAS). Utbildningarna syftar till att ge serveringspersonal fördjupad kunskap om lagstiftning och hur alkohol påverkar kroppen. Tillsammans med polisen har kommunen även genomfört tillsynsbesök vid serveringsställen i Täby. Den sammantagna lägesbedömningen är att verksamheter med serveringstillstånd sköter sig väl.

Täby kommun har under många år arbetat med särskilt fokus mot cannabis. Kommunen arbetar aktivt med informationsinsatser och utbildningar om cannabis och dess effekter och bjuder in vårdnadshavare till uppskattade föreläsningar. Nästa föreläsning äger rum den 1 april.

Mer information

Årsrapport för 2019 års trygghetsarbete i Täby kommun

Täby kommuns cannabisinformation ”Vi måste prata”

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Mer om Täby kommuns arbete med trygghet och säkerhet