Förankring av resultaten från Stockholmsenkäten

16 december 2020, kl. 10:17 - Kommun & politik

Nu har resultaten av årets Stockholmsenkät sammanställts och analyserats i sin helhet. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år av Stockholms stad och vänder sig till elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Resultaten för Täbys del skickas nu ut till skolorna för vidare samtal i klassrummen.

För Täbys del visar resultaten bland annat att ungdomar upplever mer trygghet i bostadsområden jämfört med genomsnittet i Stockholms län. En majoritet av ungdomarna i Täby tycker att det är härligt att leva, men andelen har minskat något sedan mätningen 2016.

Resultaten i sin helhet hittar du på Täby kommuns webbplats via länken nederst i nyheten.

- Täby ska vara Sveriges mest trygga kommun att bo och vistas i. Det förebyggande och främjande arbetet som görs i Täby visar sig ge goda resultat. I 2021 års budget satsar vi extra på elevhälsan, som tillförs 1,2 miljoner kronor utöver den generella höjningen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stockholmsenkäten visar också att andelen ungdomar som använder snus ökar i Täby och övriga deltagande kommuner. Även användningen av cannabis ökar, medan andelen unga som dricker alkohol i stort är oförändrad.

- Täby bedriver sedan många år ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det fokuserar på att stärka viktiga skyddsfaktorer, som till exempel stödjande föräldrar och goda kamratrelationer. Nu förankras resultaten av Stockholmsenkäten i skolorna och vi uppmuntrar till fortsatt samtal kring dessa viktiga frågor, säger Hans Ahlgren (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Täby kommuns deltagande

I år är det andra gången som Täby kommun deltar i Stockholmsenkäten. Täby kommun deltog också året 2016. I Täby kommun har 1 156 elever svarat på enkäten och svarsfrekvensen ligger på 67 %.

Stockholmsenkäten och resultat i sin helhet

Syftet med enkäten är bland annat att ge underlag till beslut och planering av exempelvis drog- och brottsförebyggande insatser samt att kartlägga elevernas drogvanor, brottsvanor och trygghet.

Ta del av Stockholmsenkäten och resultat från 2020 års enkät