Invånare bjuds in att delta i gestaltningsprocess

2 september 2019, kl. 09:12 - Stadsplanering & trafik

I detaljplanen för området Strömmingen i Ella gård planeras ett högre hus som indikerar starten på Täby centrum. Nu har invånare möjlighet att vara med i gestaltningsprocessen genom att delta i referensgrupp.

I Täby kommuns arkitekturprogram beskrivs kommunens ambitioner för en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i. Arkitekturprogrammet beskriver bland annat vikten av byggnadernas utformning för helhetsupplevelsen av staden och det offentliga rummet.

Strömmingen 1-7 med flera i Ella gård ligger mellan Stockholmsvägen och Roslagsbanan. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning mellan 23 maj och 13 juni och syftar till att möjliggöra för fler bostäder, en förskola, förbättrade trafiklösningar för trafikanter, ett torg och affärer i bottenvåningen av bostadshusen.
Accentuerad byggnad

I sydöstra delen av området planeras en högre byggnad som markerar och knyter ihop området visuellt och i skala med centrala Täby. Byggnaden markerar Attundavägens brofäste och indikerar starten på Täby centrum samtidigt som den tillsammans med de lägre fyravåningshusen skapar en dynamik i kvarteret som utmärker platsen och syns på håll. För att utveckla den arkitektoniska utformningen på byggnaden bjuds invånare in till att delta i referensgrupp.

- Syftet är att få fram en arkitektonisk idé av hög kvalitet med ett formspråk som överbryggar mötet mellan villastaden och den tätare bebyggelsen i centrala Täby, bär anknytning till platsens karaktär och som har en stark identitet, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Delta i referensgrupp

Är du intresserad av att vara med i gestaltningsprocessen? Anmäl ditt intresse under perioden 2-8 september för att delta i referensgrupp som tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner och byggnadens gestaltande arkitekt ska bidra med idéer till den arkitektoniska utformningen.
Byggrätten för huset, det vill säga byggnadens höjd och proportioner, hanteras i detaljplaneprocessen och kommer inte diskuteras vid detta möte.

Urval

Referensgruppen kommer bestå av 6-7 personer som träffas vid ett tillfälle, den 11 september klockan 17.00–19.00 i Täby kommunhus. Urval av medverkande i referensgruppen utgår från ålder och var deltagarna bor för att få en spridning som kan representera invånarna i kommunen på bästa sätt.

Anmäl ditt intresse