Nytt trygghets- och säkerhetsprogram för ett fortsatt tryggt Täby

12 september 2019, kl. 17:26 - Kommun & politik

Täby kommun har tagit fram ett program för trygghets- och säkerhetsarbetet. Programmet innehåller planer för hur kommunen ska arbeta förebyggande mot olyckor och för hur en plötslig och oväntad händelse ska hanteras. Programmet kommer också att användas för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Täby kommun.

Trygghets- och säkerhetsarbetet pågår ständigt i kommunens alla verksamheter. Arbetet fokuserar på att hela tiden göra förbättringar utifrån kunskap och bygger på en kartläggning av nuläget. För att försäkra att kommunens resurser används på bästa sätt har ett antal fokusområden lyfts fram. Följande fem områden kommer att prioriteras i trygg- och säkerhetsarbetet:

  • Förebygga olyckor
  • Trygghet och säkerhet i offentlig miljö
  • Skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga
  • Bygga en god informationssäkerhet
  • Förebygga droganvändning bland barn och unga

- Täby är en trygg och säker kommun, och ska även fortsättningsvis vara det. Trygghets- och säkerhetsarbetet ska bidra till att människor är trygga och säkra i sin vardag och känner tillit till att kommunen klarar av att förebygga och hantera brott, olyckor och kriser, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet sker i nära samverkan med bland annat Polismyndigheten, Storstockholms brandförsvar, Täby centrum och bevakningsföretag. Med trygghets- och säkerhetsprogrammet tar Täby kommun ett samlat grepp kring trygghets- och säkerhetsområdet.

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram