9 av 10 med äldreomsorg upplever ett bra bemötande

24 oktober 2019, kl. 13:17 - Omsorg & stöd

Täbybor som bor i äldreboende eller har insatser från hemtjänsten tycker att de får ett bra bemötande och känner förtroende för personalen. Det visar årets brukarundersökning.

Utöver positivt bemötande och förtroende känner personer som bor i äldreboenden sig trygga och man upplever att personalen tar hänsyn till egna åsikter och önskemål både på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Områden som får lite lägre betyg är till exempel möjligheten att påverka vilka tider man kan få hjälp.

Varje år gör Socialstyrelsen en undersökning om hur äldre uppfattar sin vård och omsorg. I år har svarsfrekvensen ökat i Täby. De äldre får svara på frågor om bland annat inflytande, hur hjälpen utförs, bemötande och trygghet och tillgänglighet. Undersökningen ligger sedan till grund för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen.

Attundagården har ökat andelen nöjda äldre

Äldreboendet Attundagården har arbetat fokuserat med sin kvalitetsutveckling sedan förra året. Det har resulterat i att det totala omdömet i brukarundersökningen har ökat med 14 procentenheter. De har satsat på tydligare vårdfilosofi, tydligare kommunikation med anhöriga och utvecklat den personcentrerade vården.