Regnvattendamm uppehåller vatten från Roslags-Näsby

21 november 2019, kl. 13:32

En regnvattendamm, utförd med naturstensmur i granit och med planteringar i olika höjd och en botten bestående av grå smågatsten, är Täby kommuns senaste vattenprojekt.

Regnvattnet från det framtida Roslags-Näsby kommer att renas i flera steg. Dels i skelettjordar - som är ytor där träd är planterade i asfalterad väg - och dels i andra gröna ytor som växtplanteringar, diken och parkytor. I den nybyggda dammen kan regnvatten från Roslags-Näsbys norra, centrala och östra sida renas och fördröjas innan det leds in i det ordinarie regnvattensystemets ledningar.

-När Täby utvecklas är vi noga med att vårda Täbys naturresurser långsiktigt för Täbybornas framtid. Det nya regnvattenprojektet i sydöstra änden av Enhagsparken är ett framgångsrikt exempel på det, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

När vattnet kommer

Vid ett skyfall, eller när stora mängder snö smälter, kan regnvattnet i Roslags-Näsby rinna via ledningar i marken till Gamla Norrtäljevägen och ett planerat växtfyllt dike och vidare i ledning till den nya dammen i sydöstra delen av Enhagsparken. Vattnet magasineras i dammen tills det finns plats i regnvattenledningarna och den tunnel som leder vidare till utloppet i Stora Värtan.

I augusti stod dagvattendammen klar och den ligger i närheten av den nyinvigda hundlekplatsen i Ella gård.

Läs mer om Roslags-Näsby

www.taby.se/roslagsnasby