Inriktning för Täbys nya översiktsplan

5 november 2019, kl. 10:11 - Stadsplanering & trafik

Täby kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Den tar sikte på år 2050 och har fokus på en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen.

Täbys nya översiktsplan ska vägleda den framtida mark- och vattenanvändningen i den efterföljande planeringen och det fortsatta strategiska arbetet. Planen är också ett viktigt styrdokument i kommunens arbete för en hållbar utveckling och tar sin utgångspunkt i bland annat FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Fem fokusområden i nya översiktsplanen

I den nya översiktsplanen kommer det att finnas fem fokusområden som ska ligga till grund för kommunens utveckling på lång sikt och vägleda i arbetet.

  • Attraktivt och tryggt
  • Framkomligt och sammanlänkat
  • Halva Täby grönt
  • Innovativt och näringslivsvänligt
  • Robust och klimatsmart

– Den nya översiktsplanen ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling där fokusområdena bygger vidare på det som idag kännetecknar vår kommun. Täby ska fortsätta vara en attraktiv och trygg plats att bo, arbeta och leva i. God service och hög kvalitet till Täbyborna är prioriterat och halva Täby ska bevaras grönt, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Attraktivt och tryggt

Täby ska vara en attraktiv kommun att bo i, där vardagslivet kan fungera i levande och varierade bostads- och stadsmiljöer, med arbete i kommunen och samhällsservice som håller hög kvalitet. Täby ska erbjuda en säker, trygg och hälsosam livsmiljö för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder, ekonomiska förutsättningar och behov. Utvecklingen ska ske med människan i centrum och ta fasta på de befintliga kvaliteter och värden som finns idag och som kännetecknar Täby.

Framkomligt och sammanlänkat

Täby ska erbjuda möjlighet till tillförlitliga och effektiva resor med olika transportslag. Transportsystemet ska bidra till en mer sammanlänkad kommun genom utvecklad väg- och kollektivtrafik samt ett utbyggt gång- och cykelvägnät. Framkomligheten behöver öka genom åtgärder utifrån platsens förutsättningar, som genererar en effektiv användning av vägnätet.

Halva Täby grönt

Täbys natur - grönområden, våtmarker, kust, sjöar och vattendrag – är en betydande kvalitet som bidrar till kommunens attraktivitet. Naturen bildar en grön infrastruktur, som genom funktionella samband ska säkerställa förutsättningarna för viktiga ekosystemtjänster, såsom exempelvis biologisk mångfald, matproduktion, vattenrening och reglering samt närhet till naturupplevelser och vattenkontakt för Täbys invånare.

Innovativt och näringslivsvänligt

Täby kommun ska ha ett av landets bästa företagsklimat som attraherar nya företag och där befintliga kan växa. Ett växande och diversifierat näringsliv bidrar till att stärka kommunens boendekvaliteter, samtidigt som befolkningens kompetens och utbildningsnivå matchar näringslivets inriktning.

Robust och klimatsmart

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt så att energianvändningen minimeras och utsläpp av växthusgaser är nära noll. Förnybara energikällor, nya tekniska lösningar och en resurseffektiv markanvändning, teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur ska prioriteras för att begränsa Täbys miljö- och klimatpåverkan.

Var med och utveckla översiktsplanen

Invånare, företag och andra berörda kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i den nya översiktsplanen. Synpunkterna kommer kunna lämnas i samband med samråd om ett förslag till översiktsplan samt när ett reviderat förslag ställs ut för granskning.

Samråd är planerat till våren 2020. Mer information om hur synpunkter kan lämnas under samrådet kommer att publiceras på kommunens webbplats. Översiktsplanen är beräknad att antas av kommunfullmäktige under 2021.

Läs mer om Täby kommuns nya översiktsplan