Givande trygghetsvandring i Näsbypark

7 november 2019, kl. 10:04 - Kommun & politik

Täby kommun genomförde en trygghetsvandring i Näsbypark under kvällstid tisdagen den 5 november. Syftet med trygghetsvandringen är att kartlägga behov och genomföra åtgärder för att stärka tryggheten i området. Deltagare var bland andra tjänstepersoner från kommunen, politiker, polisen, fastighetsägare, elever och personal från närbelägna skolor samt boende i Näsbypark.

En trygghetsvandring är precis vad det låter som - en vandring för ökad trygghet och en bättre närmiljö. Täby kommun genomför trygghetsvandringar på regelbunden basis. Då tar kommunen hjälp av boende och verksamma i ett område som kan dela med sig av faktorer som gör att området kan upplevas som otryggt eller behöver förstärkas för att upplevas ännu mer tryggt.

Tisdagen den 5 november begav sig engagerade deltagare ut på trygghetsvandringen i Näsbypark. Vandringen inleddes med en samling i Näsbyparksskolans lokaler med en presentation av kommunens arbete med trygghetsfrågor. Därefter begav sig alla ut för att gå en planerad sträcka om cirka en kilometer. Utmed vägen höll deltagarna utkik efter förbättringsmöjligheter kopplat till trygghet och säkerhet.

Städat och trevligt område

Vid återsamlingen i Näsbyparksskolan efter trygghetsvandringen berömde flera att det var så lite nedskräpning i området, det såg trevligt och fint ut. En hel del grönska och upplyst sportplan bidrog också till det intrycket. Belysningen fungerade mycket bra i vissa stråk medan den i andra delar hade förbättringspotential. Entrén till Centralparken har rustats med inbjudande belysning på flera platser. Idéer och förslag diskuterades i grupp, alla fick tycka till och lämna synpunkter.

– Det är glädjande att vi har ett så positivt engagemang för trygghetsfrågor i kommunen. Täby ska ligga i framkant när det kommer till trygghet i offentliga miljöer, vilket trygghetsvandringarna bidrar till, säger Sofia Paulsson (M) ordförande i Trygg i Täby-rådet.

Tryggt och snyggt tar fram en åtgärdsplan

Utifrån kartläggningen från trygghetsvandringen kommer arbetsgruppen Tryggt och snyggt i Täby kommun att ta fram en åtgärdsplan. Det kan till exempel vara att klippa ned ett buskage närmast en gångväg så att sikten förbättras, förbättra dålig belysning eller ordna med fler papperskorgar. Åtgärderna är planerade att genomföras under våren 2020.

Täby kommuns arbete med trygghetsfrågor

Arbetet går hand i hand med övriga trygghetsinsatser som genomförs i Täby kommun. Bland annat har ett nytt trygghets- och säkerhetsprogram tagits fram, där du kan läsa om hur kommunen ska arbeta förebyggande mot olyckor, stärka trygghet och säkerhet i offentlig miljö, stärka motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informationssäkerhet och förebygga droganvändning bland barn och unga.

Under hösten pågår arbetet med Täby kommuns nya belysningsprogram där en inventering görs av kommunens samtliga stråk och fastigheter. Dessutom genomförs förbättringar av befintlig belysning. Syftet att säkerställa samma goda kvalitet på all belysning i kommunens offentliga miljöer.

App för felanmälan

I maj lanserade Täby kommun en ny app för felanmälan, ”Felanmälan i Täby kommun”. Ladda ner appen och var med och förbättra Täbys stadsmiljö. Du kan felanmäla det du inte upplever fyller sin tänkta funktion, är trasigt eller kräver underhåll på grund av skador. Det kan till exempel vara en trasig lampa, skadegörelse eller nedskräpning.

Mer information

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Förbättrad belysning i Täby

Trygghet och samverkansgrupper