Smart matavfallsinsamling

8 mars 2019, kl. 08:57 - Bygga & bo

Bostadsrättsföreningen Volten med 830 hushåll började sortera sitt matavfall i höstas.

Bostadsrättsföreningen Volten ligger på Marknadsvägen och installerade i höstas underjordiska behållare för matavfall och restavfall. De underjordiska behållarna är placerade under marken och ovanpå marken finns insamlingsbehållare där matavfallet och restavfallet via en lucka stoppas i. Bostadsrättsföreningen har tio stationer med behållare för matavfall och restavfall.

Smarta underjordiska behållare

Bostadsrättsföreningen Volten valde att installera underjordiska behållare för att miniminera trafik på innergårdarna, använda ytan för insamling på ett smart sätt genom att anlägga behållarna under marken istället för ovanpå marken samt minska sophämtningsavgiften.

När matavfallet sorteras ut minskar det vanliga hushållsavfallet vilket innebär att kostnaden för sophämtningen minskar. Se filmen nedan för att höra mer hur styrelsen och boende i bostadsrättsföreningen upplever matavfallsinsamlingen.

Matavfallet återanvänds

Matavfallet som samlas in i Täby blir till biogas och biogödsel. Biogasen används till sopbilarna i Täby och biogödseln till åkermark. Läs mer om hur du kommer igång med matavfallsinsamling och kan bidra till ett mer hållbart Täby.

Börja matavfallsinsamla.