Årsredovisning 2018 för Täby kommun beslutad

21 maj 2019, kl. 13:32 - Kommun & politik

Den 20 maj beslutade kommunfullmäktige att anta årsredovisning 2018 för Täby kommun.

Årsredovisningen innehåller uppföljning av mål, alliansuppdrag och ekonomi enligt verksamhetsplan 2018. Uppföljningen visar på att goda resultat har uppnåtts för såväl kommunens verksamhet som kommunens ekonomi.

- Arbetet med att erbjuda Täbyborna välfärdstjänster med god kvalitet är viktigt och det är därför glädjande att se att kommunen uppvisar goda resultat samtidigt samt kommunen har ordning och reda i ekonomin, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens ekonomi är stabil och kommunen klarar av att finansiera verksamheterna med egna skattemedel. Kommunen har ett bra utgångläge inför kommande mandatperiod. Måluppfyllelsen är god vilket innebär att arbetssätt och prioriteringar under året har fungerat väl.

Utbildning

Täby kommun erbjuder invånarna välfärdstjänster av god kvalitet. Inom utbildningsområdet har Täbys förskolor och skolor under många år hållit hög kvalitet. De senaste åren har resultaten ytterligare förbättrats och kunskaps­nivåerna i Täby är bland de högsta i landet. Andelen elever som tar gymnasie­examen inom fyra år har ökat jämfört med föregående år och ligger över länssnittet.

Förebyggande insatser

Under 2018 har kommunen fortsatt arbetet med förebyggande insatser för seniora invånare, barn och unga. De förebyggande insatserna är inriktade på såväl fysisk som psykisk hälsa.

Integration

Arbetet med integration av nyanlända berör flera av kommunens verksamheter och har utvecklats bland annat genom det kommungemensamma arbets­marknadsprojektet "Välkommen framtid" och inrättandet av den nya funktionen som boendesamordnare.

Attraktiva och trygga miljöer

Kommunen fortsätter att utvecklas med attraktiva och trygga miljöer. Bostäder har planerats med höga kvalitetskrav till exempel på natur, framkomlighet, gestaltning och social hållbarhet. Exploatering sker i huvudsak i de kollektivtrafiknära lägena Roslags-Näsby, Täby park och Arninge-Ullna.

Förlängning av Roslagsbanan

Regeringsbeslutet att förlänga Roslagsbanan till city via Odenplan genom Sverigeförhandlingen innebär att förutsättningarna för en fungerande kollektivtrafik till och från Täby har förbättrats. Även den pågående utbyggnaden av dubbelspår och ombyggnaderna av trafikplatser har stor påverkan på både näringslivets och invånarnas möjligheter att ta sig fram.

Information och service

Kommunens kommunikation och dialog med kommuninvånarna fortsätter att utvecklas. Under året har kontaktcenter arbetat med att förbättra servicen och den senaste mätningen visar på ett väsentligt bättre resultat. Samtidigt har kommunens webbplats fått priser för att den är användarvänlig och innehållsrik - ett resultat av ett kontinuerligt arbete med invånarna i fokus.

Kultur i Täby

Aktiviteterna på Täby torg och det upprustade kulturhuset och mötesplats för unga har varit positiva händelser under året för Täbyborna.

Årsredovisning 2018

Sammanfattning årsredovisning 2018