Kommunens arbetsmarknadssatsning har gett 114 nyanlända sysselsättning

2 maj 2019, kl. 16:29

I höstas startade Täby kommun en satsning, ”Välkommen framtid – vägen till arbete”, för att hjälpa nyanlända Täbybor att få arbete. Sedan start har ett intensivt arbete pågått för att matcha kompetens hos nyanlända med behov hos arbetsgivare. Hittills har 114 nyanlända fått sysselsättning i form av arbete, yrkesutbildningsprogram eller praktik.

– Täby kommun ska vara en kommun präglad av både frihet och gemenskap. Utöver boende, samhällsintroduktion och svenskundervisning har vi i Täby valt att satsa extra resurser för att stötta och stärka nyanlända att få ett arbete i satsningen med ”Välkommen framtid – vägen till arbete”. Eftersom bostadsbristen i Täby och Storstockholm är stor så är det extra viktigt att snabbt få ett arbete för att sedan kunna skaffa en bostad här eller någon annanstans, säger Tobias Karlström (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Kommunen arbetar för att skapa en lyckosam integration i samhället för nyanlända i Täby, tillsammans med de värdefulla insatser som görs av näringsliv, organisationer, föreningsliv och enskilda. En viktig del i integrationen är att få egen försörjning. Det ger bland annat möjlighet att få bostad. Därför satsar kommunen på att ge extra stöd i att hitta arbete. I satsningen ”Välkommen framtid – vägen till arbete” har kompetens hos nyanlända Täbybor kartlagts samt behov hos arbetsgivare för att sedan kunna matcha dessa. Detta har hittills resulterat i att 114 nyanlända fått sysselsättning. Målet är att kunna ge detta stöd till alla nyanlända Täbybor.

Så här fungerar mottagandet av nyanlända i Täby

Till Sverige kommer nyanlända både som kvotflyktingar och asylsökande. Kvotflyktingar har flytt från sitt land och blivit utvalda av UNHCR, FN:s flyktingorgan. De flyttas till ett land, får uppehållstillstånd och anvisas till en kommun av Migrationsverket för en tvåårig etableringsperiod. Asylsökande söker asyl vid Sveriges gräns. Om de får uppehållstillstånd är nästa steg att Migrationsverket erbjuder även dessa vistelse i en kommun under en tvåårig etableringsperiod. Migrationsverket fördelar hur många nyanlända med uppehållstillstånd som de olika kommunerna i landet ska ta emot. Under 2019 kommer 141 nyanlända barn och vuxna till Täby. Den tvååriga etableringsperioden syftar till att den nyanlände ska hitta permanent bostad och sysselsättning eller utbildning för sysselsättning.

Etableringen i Täby

När Migrationsverket har lämnat besked till nyanlända med uppehållstillstånd om att de får komma till Täby tar en socialsekreterare kontakt med dem för att förbereda ankomsten. Mottagningen och etableringen i Täby följer en fastslagen plan. När personerna anländer skriver de hyreskontrakt i kommunens tillfälliga boende där de hyr sitt boende i två år.

Den första veckan träffar de nyanlända socialsekreterare för att få praktisk hjälp att inrätta sig i Täby. De nyanlända skriver in sig på Arbetsförmedlingen och får sin statliga etableringsersättning, påbörjar SFI (svenska för invandrare) och utbildning i samhällsorientering. Barnen börjar i skolan. De nyanlända har sedan vid behov löpande kontakt med socialsekreterare under etableringstiden.

Kvotflyktingarna som anvisas till Täby kommer direkt från ett flyktingläger och har inte vistats i Sverige tidigare.

Hjälp med arbete, bostad och kontakt med föreningsliv

För nyanlända personer som anvisas till Täby ansvarar kommunen för att ordna bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och samhällsservice såsom skola, barnomsorg, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, insatser inom individ- och familjeomsorgen med mera. Kommunen ansvarar för att erbjuda ett tillfälligt boende under två år, lika lång tid som etableringsstödet ges. Under den tiden är målet att de nyanlända, med stöd av kommunen, ska hitta bostad och jobb.

Som stöd att hitta arbete finns kommunens arbetskonsulenter och arbetsmarknadskoordinatorer inom ramen för satsningen ”Välkommen framtid – vägen till arbete”. De hjälper till att matcha de nyanländas kompetens med arbetsgivares behov. Läs mer 

Som stöd att hitta bostad finns kommunens bostadskonsulent, som hjälper till genom informationsträffar om hur man söker bostad samt ger individuellt stöd. Det finns även instruktionsfilmer om hur man söker bostad på taby.se. Läs mer

I Täby finns många föreningar och organisationer som gör stora insatser för integrationen och som samarbetar med kommunen. De hjälper till med läxläsning, cykelutbildning, föreningsaktiviteter, nätverkande och mycket annat. Läs mer 

Läs statusrapport om etableringen av nyanlända 2019