Ny översiktsplan för en hållbar framtid

5 juni 2019, kl. 10:18 - Kommun & politik

Täby kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Översiktsplanen tar sikte på år 2050 och har fokus på en långsiktigt hållbar utveckling av mark- och vattenområden och de bebyggda miljöerna i Täby.

Översiktsplanen ska även tas fram som kommunens hållbarhetsprogram och innehålla nya mål för kommunens hållbarhetsarbete och bidra till att kommunens ambitioner om hållbar utveckling nås. En viktig utgångspunkt är FN:s Globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

- Täbys nya översiktsplan med hållbarhetsprogram ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Det gör Täby attraktivt för våra invånare och verksamma idag och i framtiden, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Digital översiktsplan

När översiktsplanen är antagen kommer planen att finnas tillgänglig på taby.se och via en digital plattform som enkelt nås från kommunens webbsida. En digital översiktsplan möjliggör för invånare och företag i kommunen att kunna ta del av planen på ytterligare ett sätt, utifrån behov och kunskap. Med den digitala översiktsplanens interaktiva karta blir kommunens viljeinriktning för olika områden tydlig.

- En digital översiktsplan är ett modernt sätt att presentera en tydlig framtidsbild och ambition för framtiden. Det gör det även enkelt för invånare och företag i kommunen att ta del av översiktsplanen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Var med och utveckla översiktsplanen

Invånare, företag och andra berörda kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i den nya översiktsplanen. Synpunkterna kommer kunna lämnas i samband med samråd om ett förslag till översiktsplan samt när ett reviderat förslag ställs ut för granskning.

Samråd är planerat till kvartal två år 2020. Mer information om hur synpunkter kan lämnas under samrådet kommer finnas här på kommunens webbplats. Planen är beräknad att antas under 2021 av kommunfullmäktige.