Mot Sveriges bästa företagsklimat - ny näringslivsstrategi beslutad

18 juni 2019, kl. 13:00 - Jobb & företagande

Täby kommun ska bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Under kommunfullmäktige den 17 juni 2019 beslutades den nya näringslivsstrategin som har fyra prioriterade fokusområden och årliga handlingsplaner fram till 2022.

Täby kommuns vision är att ha Sveriges bästa företagsklimat och kommunen arbetar långsiktigt för att skapa nya arbetsplatser. Syftet med den nya strategin är att tydliggöra kommunens strategiska inriktningar, bidra till en ökning av etableringar och arbetsplatser samtidigt som befintliga företag ges goda förutsättningar att utvecklas.

– Täby ska utvecklas med fler intressanta och attraktiva företag så att fler Täbybor kan hitta en arbetsplats i kommunen. Vi påbörjar nu arbetet med att ta fram koncept och innehåll för ett innovationskluster där högre utbildning, forskning och innovativa företag samlas och samarbetar. Det finns redan idag ett stort intresse för detta, inte minst från befintliga Täbyföretag som jobbar med avancerad teknik och forskning, säger Tobias Karlström (KD) ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Näringslivsstrategin har arbetats fram i dialog med både näringslivet och kommunens verksamheter som har bidragit med synpunkter. I det fortsatta arbetet är dialogen med näringslivet något som ska prioriteras och utvecklas.

– Myndighetsutövningen i Täby kommun ska vara rättssäker och effektiv, men vi ska samtidigt ge ett gott bemötande och en proaktiv service. Kommunen ska bli bättre på just service och bemötande och som ett led i utvecklingen kommer medarbetare och politiker utbildas via SKL:s program Förenkla - helt enkelt. Det är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Tydliga fokusområden

Kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt i näringslivet. Det i sin tur möjliggör för fler att både bo och arbeta i kommunen och ökar attraktionskraften i Täbys näringsliv. Strategin lyfter fram fyra fokusområden:

  • Kommunikation, marknadsföring och dialog
  • Service, bemötande och myndighetsutövning
  • Stadsutveckling, trafik och infrastruktur
  • Utbildning och arbetsmarknad

Handlingsplan och uppföljning

Aktiviteter som ansluter till näringslivsstrategin sammanställs i en konkret handlingsplan som uppdateras inför varje år och som redan nu innehåller 29 punkter. Såväl strategin som handlingsplanen följs upp årligen inom den ordinarie uppföljningen av kommunens verksamheter.

Täby kommun Näringslivsstrategi 2019-2022.pdf (5.79 MB)
Handlingsplan för näringslivsutveckling.pdf (311,26 KB)