Lagändring reduktion av avgifter för bygglov

1 januari 2019, kl. 01:15 - Bygga & bo

Från och med 1 januari 2019 sker en lagändring som innebär att kompletta handlingar för bygglov, förhandsbesked och bygganmälan ska handläggas inom en viss handläggningstid. Överskrids handläggningstiden kan avgiften reduceras.

Från och med den 1 januari ändras plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Ändringen avser nya regler om att avgiften för bygglov, förhandsbesked och bygganmälan kan reduceras om handläggningen överskrider handläggningstiden (tidsfrister).

Kommunen ska meddela besked i ärenden om lov och förhandsbesked
inom tio veckor och meddela besked i ärenden rörande anmälan inom fyra veckor.

Lagändringen innebär också att kommunen har tre veckor på sig att återkoppla till den
sökande om handlingarna inte är kompletta. Om ingen återkoppling sker anses
handlingarna kompletta. 

Reducerad avgift

Avgiften reduceras med en fast procentsats för varje påbörjad vecka som
handläggningen överstiger angiven handläggningstid.

Kompletta handlingar

Det är viktigt att du som sökande skickar in kompletta handlingar från början. Läs mer om vilka handlingar som behövs vid ansökan.