Täby – nära till park och natur

1 februari 2019, kl. 08:57 - Fritid & kultur

För att Täby ska vara en attraktiv och hållbar kommun att bo och leva i är det också viktigt att värna om grönområden.

När kommunen utvecklas är det viktigt att bevara värdefulla naturområden och sammanhållen grönstruktur för rekreation, friluftsliv och biologiskt mångfald. Täby ska vara attraktiv och hållbar kommun, nu och i framtiden.

– Kommunen ska fortsätta arbeta med målsättningen om halva Täby grönt och att Täbyborna ska ha tillgång till park eller natur inom 250 meter och ett större grönområde inom två kilometer från sin bostad. Det är därför viktigt att både bevara och utveckla såväl befintliga som nya grönområden här i Täby, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Utveckling av befintliga grönområden

I kommunens Grönplan ges en inriktning kring hur kommunen ska värna och utveckla naturområden, parker och grönstråk för att bevara halva Täby grönt. Kommunen gör många insatser för att utveckla och bevara grönområdena i Täby. Exempelvis har Gullsjöskogens kraftledningsgator stor betydelse för vildbin och fjärilar. Genom skötsel gynnas växter och blommor från det gamla odlingslandskapet som är viktiga för bin och fjärilar.

– Gröna kilar är större sammanhängande grönområden i Stockholms län som sträcker sig över kommungränserna. För att bevara, utveckla och tillgängliggöra de tre gröna kilarna som berör Täby deltar vi i ett samarbete med andra kommuner som kallas grönkilssamverkan, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Motionsspår

För att det ska vara tryggt att vistas i motionsspåren är det viktigt med bland annat bra belysning. Under 2019 kommer belysningen i Mörtsjöspåret att bytas till en mer modern och driftsäker belysning.

Tallar och ekar i Täby

En del i arbetet att bevara halva Täby grönt innebär att bevara äldre träd. Dessa miljöer är värdefulla då de fungerar som livsmiljöer för många olika fåglar och insekter. Kommunen har regionalt uppdrag att bevara tallmiljöer och ekmiljöer. Ansvaret innebär att kommunen ska värna om tallar och ekar i Täby. Den största eken i Täby finns i Viggbyholms ekbacke intill båtklubben. Den är över 600 år gammal och har en omkrets på sex meter.

Upprustning av parker

Under 2019 kommer kommunen att rusta upp flera parker och lekplatser. Bland annat kommer Åkerbyparken etapp två färdigställas under 2019. Parken kommer få fler blomsterrabatter, en äppellund, fler sittplatser, en boulebana och ett multifunktionellt trädäck. Upprustningen beräknas starta under våren 2019 och färdigställas hösten 2019.

Under 2019 kommer ytterligare en hundlekplats att anläggas i Täby. Idag finns det totalt tre hundlekplatser i kommunen; vid Ensta krog, i Centralparken och i Täby kyrkby.

Grönt på Täby torg i sommar

I sommar kommer Täby torg förvandlas till en grön sommarpark.

– Kommunen kommer skapa en sommarpark på torget. Det blir en levande park för välbefinnande där både lek och gröna miljöer blandas, säger Anna Feltelius stadsträdgårdsmästare Täby kommun.