Skolresultaten i Täby överträffar höga förväntningar

20 februari 2019, kl. 14:50 - Förskola & skola

Elever i årskurs nio i Täbys skolor, såväl fristående som kommunala, uppnår högre resultat än förväntat enligt den senaste SALSA-mätningen. Dessutom har meritvärdet för nior i Täby kommunala skolor ökat ytterligare.

Elever i årskurs nio i Täbys skolor, såväl fristående som kommunala, uppnår högre resultat än förväntat. Det visar resultatet i Skolverkets senaste SALSA-undersökning. I undersökningen mäts elevers förväntade meritvärde utifrån förutsättningar som föräldrarnas utbildning, andelen nyinvandrade elever och om eleven är flicka eller pojke.

- Täbys skolor är bland de bästa i landet och fortsätter att visa fantastiska resultat. Niorna i Täby har presterat högre resultat än förväntat enligt senaste SALSA-mätningen, vilket är glädjande. Skolorna här håller hög mycket kvalitet och det finns en enorm drivkraft i Täbys skolor, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Höjda meritvärden och toppresultat för elever i Täbys kommunala skolor

Meritvärdet, summan av niornas genomsnittliga betyg som räknas om till siffror, har återigen höjts i Täbys kommunala skolor. Från 253,6 år 2017 till 262,2 år 2018. Motsvarande värde för riket är 228,7 och maxvärdet är 340. Även andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram har höjts - från 90,7 procent år 2017 till 94,3 procent för år 2018. Motsvarande värde för riket är 84,4 procent. Andelen elever i årskurs nio som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är 90,2 för Täbys kommunala skolor, att jämföra med riket där motsvarande siffra är 75,6. Resultaten är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s mätning Öppna jämförelser.

Resultat för Täby år 2018.
 

  2017 2018

Meritvärde åk 9 (samtliga elever)

253,6

262,2

Andel behöriga elever till yrkesprogram i åk 9

90,7 %

94,3%

Resultat för Täby år 2018 jämfört med år 2017.

Tillgängligt lärande är ledord för Täby kommuns skolverksamhet. Det innebär att elever ska få sina unika behov tillgodosedda i undervisningen. Täby kommun har ett samarbete med Harvard Graduate School of Education i USA, som bedriver forskning kring tillgängligt lärande. Skolledare och lärare i Täby utbildas av professorer från den amerikanska skolan för att kunna utveckla det tillgängliga lärandet i skolorna.

- De förbättrade resultaten visar att kommunens arbete för ett tillgängligt lärande utifrån vetenskaplig grund bidrar till framgång. Nu fortsätter vi framåt med vårt långsiktiga arbete att utveckla Sveriges bästa skola där varje elev ska ges de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina förutsättningar och behov, säger Camilla Ifvarsson (L) ordförande barn- och grundskolenämnden.

Öppna jämförelser visar också att relationen mellan resultat av nationella prov och slutbetyg i årskurs nio för Täbys skolor stämmer väl överens. Det indikerar att skolorna tolkar kunskapskraven och vad som krävs för att en elev ska få ett visst betyg på rätt sätt.

Det här är SALSA

Skolverkets undersökning SALSA bygger på en modell som mäter förväntat resultat utifrån tre faktorer - vilken utbildningsnivå föräldrarna har, andelen nyinvandrade elever kombinerat med elever med okänd bakgrund samt andelen pojkar och flickor. Modellen räknar ut vad skolans genomsnittliga meritvärde i årskurs nio förväntas vara utifrån de tre faktorerna.

Det här är Öppna jämförelser - Grundskola

I rapporten Öppna jämförelser - Grundskola som är framtagen av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting presenteras nyckeltal för Täbys kommunala skolor samt resultat av SALSA-mätningen. Rapporten baseras på statistik från Skolverket samt SCB, Statistiska centralbyrån.

Öppna jämförelser resultat Täby.pdf (1,05 MB)

SALSA-statistik på Skolverkets webbplats

Skolverkets beskrivning av SALSA 2017/2018