Kollektivtrafikplan för Täby beslutad

19 februari 2019, kl. 16:20 - Stadsplanering & trafik

Täby kommuns första kollektivtrafikplan beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 12 februari. Kollektivtrafikplanen beskriver nio prioriterade befintliga kollektivtrafikstråk och tre bytespunkter tillsammans med ett antal åtgärdsförslag.

Förslagen pekar ut tänkbara åtgärder för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Utöver dessa stråk beskrivs två nya där det finns ett behov av att utveckla kollektivtrafiken.

- Det är glädjande att Täby nu har en beslutad övergripande strategi för kommunens framtida kollektivtrafik, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Högst prioritet har det viktiga stråket längs Täbyvägen där framkomligheten måste bli bättre. Att det förutom de befintliga trafikstråken lagts stort fokus på utveckling av kollektivtrafiken som rör sig mellan öst och väst mellan Skarpäng, Roslags-Näsby och Näsbypark är av yttersta vikt för Täbyborna, fortsätter Johan Algernon.

Dessutom beskrivs ett antal framtida stråk i kollektivtrafikplanen som pekas ut i Fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna,Region Stockholms Stomnätsplan samt i den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019 – 2022. I de prioriterade stråken är det främst framkomlighet med buss som har studerats.

Täbyvägen först ut

Under 2019 börjar Täby kommun arbetet med stråket Täbyvägen (Erikslund – Danderyd). Inledningsvis ligger fokus på utredning för att så småningom gå över i konkreta åtgärder.

Planer för de närmaste tio åren

Kollektivtrafikplanen innehåller två genomförandeplaner för de närmaste tio åren. En plan för kollektivtrafikstråken och en för bytespunkterna. Planerna innehåller prioritet, åtgärder, översiktlig tidplan och kommentarer.

Foto: SL