Fler trafiklösningar på gång för bättre framkomlighet

1 februari 2018, kl. 14:22 - Stadsplanering & trafik

Flera åtgärder görs för att underlätta framkomligheten i trafiken i Täby. När Täby växer är det viktigt med god framkomlighet och säkra trafiklösningar. För att öka framkomligheten i kommunen pågår just nu flera parallella trafikutredningar.

Under 2018 satsar kommunen på nya vägar, utökad kollektivtrafik och olika trafiklösningar för att öka framkomligheten och säkerheten i trafiken i Täby. Idag finns det områden med mycket tät trafik där nuvarande trafiklösningar behöver utvecklas.

Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen

I rondellen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen är framkomligheten idag begränsad på grund av köbildning. Det påverkar även trafik från Viggbyholmsvägen som passerar rondellen. En anledning till köbildningen på Stora Marknadsvägen är att den alternativa vägen mot E18 via Täby allé inte används i förväntad utsträckning. När den nya trafikplatsen i Roslags-Näsby öppnar i höst kommer det bli lättare att köra via Täby allé och vägvisning med skyltar kommer bli tydligare. Detta kommer att bidra till att köerna minskar i området.

För att minska köbildning i rondellen har skyltar satts upp på Bergtorpsvägen med uppmaning att inte blockera rondellen vid kö.

På Bergtorpsvägen i riktning mot E18 kommer vägvisning mot Viggbyholms station förbättras, under februari månad.

Fler åtgärder kommer behöva genomföras och en trafikanalys pågår som ska resultera i både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. De kortsiktiga åtgärderna kommer genomföras under 2018.

Täbyvägen

En trafikanalys genomförs för Täbyvägen på sträckan mellan korsningarna Fjätursvägen/Täbyvägen/Milstensvägen och Enebybergsvägen/Gamla Norrtäljevägen. Trafikanalysen beräknas vara färdig under våren 2018. Samtidigt ses framkomligheten för kollektivtrafiken på Täbyvägen över.

Tålamod och fortsatt arbete

Invånare har kontaktat kommunen om trafiken i olika områden om hur trafiksituationen påverkar vardagen på olika sätt. Framkomligheten är i fokus och olika insatser kommer att göras, tack för ert tålamod.