Ny dagvattendamm anläggs på Prästgårdsängen

24 november 2022, kl. 13:52 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 30 juni

VA-enheten i Täby kommun ska anlägga en dagvattendamm på Prästgårdsängen öster om Ängsvägen. Arbetet kommer att pågå i varierande omfattning under ungefär ett år.

Projektet syftar till att rena och fördröja dagvatten som idag rinner i det befintliga diket, innan det ansluter till Karbyån som senare mynnar ut i Vallentunasjön. Dammen kommer också att utgöra ett visst skydd mot skyfallsrelaterade översvämningar längs med Karbyåns sträckning.

Om arbetet

Slänterna ska utformas mycket flacka och kommer att bli bevuxna med blommande våtmarksväxter. Även grunda våtmarkszoner ska anläggas. I direkt anslutning till dammen planeras för en mindre våtmarksanläggning som ska filtrera bort fin­partiklar ur vattnet.