Om Norskolan

Norskolan ska ge alla elever en stimulerande och utvecklande skolmiljö. Alla elever ska känna sig välkomna. Norskolan strävar efter att ha en levande och social gemenskap som präglas av trygghet, nyfikenhet och lust att lära.

Skolan ska erbjuda eleverna en strukturerad undervisning som ska göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential. Det är alla barns rättighet att kunna utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter.

Norskolan arbetar löpande för att utveckla verksamheten och våra gemensamma rutiner. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för såväl varje klass som enskild elev.

För att på bästa sätt åstadkomma delaktighet är alla delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. Resultat från bland annat olika enkäter, samtal och prov som genomförs under läsåret redovisas och analyseras, på olika nivåer och sammanhang, och redovisas därefter i kvalitetsredovisningen.

Kvalitetsredovisningen med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder utgör grunden för kommande läsårs arbetsplan.

Kvalitetsredovisning 17/18 (428,47 KB)
Lokal arbetsplan 2018 (0,61 MB)

På Norskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

På Norskolan ska alla elever få möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande. Tillsammans arbetar vi på skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande och ett inkluderande förhållningssätt utifrån ett rättighetsperspektiv. Det innebär bland annat att eleven ska vara delaktig i såväl planering som genomförande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas och all personal på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov. Tillsammans med elev och vårdnadshavare arbetar vi för att på bästa sätt skapa förutsättningen för ett tillgängligt lärande och elevanpassad lärmiljö.
Elevhälsa är ett centralt begrepp på Norskolan och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. All personal har i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande. Elevhälsoteamet arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande och utgörs av speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och biträdande rektor. Elevhälsoteamet har en central roll när det gäller arbetet med att utveckla skolans lärmiljö.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Norskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar, diskussioner och andra forum såsom tex klassråd och elevråd.
Vår målsättning är att all personal och alla elever skall bemötas och behandlas med respekt och att alla bedömningar av var och ens arbetsinsats skall ske på saklig grund.
Du kan läsa mer om vårt trygghetsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling i vår Likabehandlingsplan.

Likabehanlingsplan Norskolan (447,95 KB)

Vårterminen 2019

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 9 januari
Sportlov 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov 15 april - 22 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 30 maj
Lovdag 31 maj
Röd dag 6 juni
Lovdag 7 juni
Vårterminens sista dag 14 juni

Höstterminen 2019

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 19 augusti
Höstlov 28 okt - 1 nov (vecka 44)
Höstterminens sista dag 20 december

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Näsbyparksskolans rektorsområde består av tre skolor Näsbyparksskolan F-9, Slottsparksskolan F-3 och Norskolan F-3. Rektorsområdet leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer och intendent.

Norskolan är en tvåparallellig skola med ungefär 200 elever från förskoleklass och upp till trean. Arbetet på Norskolan leds av Näsbyparksskolans rektor tillsammans med biträdande rektor och arbetslagsledare från skola och fritidshem, och genomförs i skolårsvisa arbetslag.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Norskolan

På Norskolan arbetar vi hela tiden för att alla elever och medarbetare trivs och får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med våra elever från förskoleklass till årskurs 3.

På Norskolan samarbetar kollegor kring gemensamma elever och alla medarbetare deltar aktivt i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi arbetar tillsammans för elevernas bästa och för en bra arbetsmiljö för både elever och personal.Tillsammans arbetar vi målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag.

Övergripande mål anger de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Med en ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Många elever är vana användare av digitala verktyg och medier av olika slag. Digitala läromedel är en naturlig del i vår undervisning och på Norskolan har samtliga elever tillgång till digitala läromedel.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Norskolan

Anmäl frånvaro via Quiculum före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Kuttervägen 7
183 53 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Expedition:

Fler kontaktuppgifter till Norskolan

Niclas Ländin, biträdande rektor: 08-555 587 18
Gul, årskurs 2 (och öppning -och stängningsavdelning): 08-555 587 82
Grön, förskoleklass: 08-555 587 83
Röd, årskurs 1: 08-555 587 81
Blå, årskurs 3: 08-555 587 80

Namn

Norskolan