Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är bland annat användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.