Avgifter och riskklasser

Kommunerna ska enligt lagstiftningen ha full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen genom avgifter från företagen. Hur hög avgiften blir för olika typer av anläggningar beror på de livsmedelshygieniska riskerna och verksamhetens storlek.